Rektor STU pán Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík udelil pani docentke Ing. Monike Bakošovej, CSc. cenu za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti. Srdečne blahoželáme!

FB-Fotka


Doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, FCHPT STU) sa počas celej učiteľskej kariéry významne podieľala na budovaní a rozvoji fakulty najmä vo výchovno-vzdelávacej oblasti a na šírení dobrého mena fakulty i univerzity. Veľmi precízne vykonávala aj funkcie prodekanky a prorektorky, počas celého pôsobenia bol a stále je vysoko hodnotený jej pedagogický prínos.

"Vaše pôsobenie zanechalo na fakultách STU nezmazateľnú stopu, svojím nasadením a dosiahnutými výsledkami patríte k pilierom, na ktorých stojí výchova a vzdelávanie na našej univerzite. Aj vďaka vám môžeme konštatovať, že naši absolventi sú na trhu práce najžiadanejší, lebo dostávajú kvalitné vzdelanie," povedal v príhovore k oceneným rektor STU Oliver Moravčík. Viac informácií nájdete na stránke: www.stuba.sk


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 20.06.2022 13:42
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS