Číslo projektu:
VEGA 1/0053/13
Názov projektu:
Optimálne procesné riadenie
Grantová schéma:
VEGA
Typ projektu:
Výskumné projekty VEGA
Začiatok projektu:
01.01.2013
Koniec projektu:
31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ:
Miroslav Fikar
Riešitelia:
Jakub Bendžala, Ľuboš Čirka, Martin Jelemenský, Martin Kalúz, Martin Klaučo, Alajos Mészáros, Ján Mikleš, Daniela Pakšiová, Radoslav Paulen, Ayush Sharma, Alexander Szűcs, Juraj Števek, Richard Valo

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je návrh optimálnej prevádzky vybraných procesov v chemických a potravinárskych technológiách. Dôraz bude kladený najmä na dva typy: procesy membránovej filtrácie a polymerizačné reaktory. V prípade membránových procesov sa zameriame na efekty zanášania membrán ako aj na využívanie membránových technológií ako časti celkovej prevádzky. U polymerizačných reaktorov budeme študovať hybridné správanie odpovedajúce jednotlivým etapám tvorby polymérov a navrhovať efektívne štruktúry ich riadenia.

Z hľadiska teórie dynamickej optimalizácie sa zameriame na štúdium globálnych deterministických metód, ktoré dokážu nájsť nielen lokálne optimum, ale v konečnom čase konvergujú do okolia globálneho optima. Cieľom bude navrhnutie takých metód, ktoré budú použiteľné pre optimalizáciu podrobnejších modelov procesov a pre odhad ich parametrov.

Získané výsledky budu implementované v softvérových balíkoch s otvoreným kódom a sprístupnené na Internete. Cieľom je širšia diseminácia výsledkov výskumu v oblasti optimálneho riadenia a optimálneho odhadu parametrov procesných technológií.

Kľúčové slová:

optimálne riadenie, procesné riadenie, optimalizácia

Anotácia:

Vedecký projekt sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti tvorby moderných metód optimálneho riadenia a optimalizácie so zameraním sa na procesy typické v chemických a potravinárskych technológiách ako napríklad chemické reaktory, membránové systémy a iné. Jadro projektu tvorí rozpracovanie a aplikácia metód dynamickej a globálnej optimalizácie hybridných systémov na tieto procesy, pričom sa bude prihliadať na výpočtovú efektívnosť a realizovateľnosť v priemysle. Navrhnuté algoritmy riadenia, regulátory a riadiace štruktúry budú testované simulačne a v laboratórnych podmienkach.

Výsledky (projekt bol vybraný ako významný v agentúre VEGA):

Projekt sa zaoberal optimálnym riadením spojitých procesov, ktoré sú významnou súčasťou technológií v chemickom, potravinárskom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle. Najdôležitejším výsledkom dosiahnutým pri riešení projektu je charakterizácia optimálnej prevádzky vsádzkových membránových procesov založená na aplikácii Pontrjaginovho princípu minima. Membránové procesy je možné využiť na separáciu zložiek roztokov alebo plynov. Určili sme optimálne riadenie ako prepínané po častiach nelineárne spätnoväzbové riadenie, ktoré oproti existujúcemu stavu dokáže výrazne skrátiť čas vsádzky. Tieto výsledky sú aplikovateľné tak na procesy bez zanášania ako aj na procesy so zanášaním membrány. Riadenie je pritom priamo využiteľné v existujúcich prevádzkach bez nutnosti zmeny či zlepšenia hardvérových prostriedkov.

Publikácie

2017

 1. M. Jelemenský – M. FikarR. Paulen: Time-Optimal Operation of Membrane Processes in the Presence of Fouling with Set-Membership Parameter Estimation. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 4776–4781, 2017.

2016

 1. M. Jelemenský – M. KlaučoR. Paulen – J. Lauwers – F. Logist – J. Van Impe – M. Fikar: Time-Optimal Control and Parameter Estimation of Diafiltration Processes in the Presence of Membrane Fouling. V 11th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, including Biosystems, zv. 11, str. 242–247, 2016.
 2. M. Jelemenský – D. Pakšiová – R. Paulen – M. A. Latifi – M. Fikar: Combined Estimation and Optimal Control of Batch Membrane Processes. Processes, č. 4, zv. 4, 2016.
 3. M. Jelemenský – A. Sharma – R. PaulenM. Fikar: Time-optimal control of diafiltration processes in the presence of membrane fouling. Computers & Chemical Engineering, zv. 91, str. 343–351, 2016.
 4. D. Pakšiová – M. Fikar – S. Skogestad: Modeling of Carbon Dioxide Removal using Membrane Contactors. Editor(i): J. Cigánek (SK), Š. Kozák (SK), A. Kozáková (SK),, V 2016 Cybernetics & Informatics (K&I), 28th International Conference, Levoča, zv. 28, 2016.
 5. R. PaulenM. Fikar: Optimal Operation of Batch Membrane Processes, Springer, 2016.
 6. A. Sharma – M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar: Estimation of membrane fouling parameters for concentrating lactose using nanofiltration. Editor(i): Zdravko Kravanja, Miloš Bogataj, V 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier B.V, Portorož, Slovenia, zv. 26, str. 151–156, 2016.
 7. A. Sharma – M. Jelemenský – R. Valo – M. KalúzM. Fikar: Process Control Education using a Laboratory Separation Process. V Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education, zv. 11, str. 4–9, 2016.
 8. J. Števek – M. Fikar: Teaching aids for laboratory experiments with AR.Drone2 quadrotor - extended version. 2016.
 9. J. Števek – M. Fikar: Teaching aids for laboratory experiments with AR.Drone2 quadrotor. V Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education, zv. 11, str. 236–241, 2016.
 10. J. Števek – S. Katuščák – M. Fikar – L. Dubinyová: An automatic identification of wood materials from color images. Editor(i): J. Cigánek (SK), Š. Kozák (SK), A. Kozáková (SK),, V 2016 Cybernetics & Informatics (K&I), 28th International Conference, Levoča, zv. 28, 2016.

2015

 1. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Time-Optimal Operation of Multi-Component Batch Diafiltration. Computers & Chemical Engineering, zv. 83, str. 131–138, 2015.
 2. M. Jelemenský – A. Sharma – R. PaulenM. Fikar: Time-optimal Operation of Diafiltration Processes in the Presence of Fouling. Editor(i): Krist V. Gernaey and Jakob K. Huusom and Rafiqul Gani, V 12th International Symposium on Process Systems Engineering And 25th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier B.V, Copenhagen, Denmark, str. 1577–1582, 2015.
 3. M. Kalúz – J. García-Zubía – M. FikarĽ. Čirka: A Flexible and Configurable Architecture for Automatic Control Remote Laboratories. IEEE Transactions on Learning Technologies, č. 3, zv. 8, str. 299–310, 2015.
 4. R. Paulen – M. Jelemenský – Z. Kovacs – M. Fikar: Economically optimal batch diafiltration via analytical multi-objective optimal control. Journal of Process Control, zv. 28, str. 73–82, 2015.

2014

 1. M. Fikar: Modelling, Control, and Optimisation of Membrane Processes. Editor(i): Ivo Petráš, Igor Podlubny, Ján Kačur, Radim Farana, V Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference, Velke Karlovice, Czech Republic, str. 109–114, 2014.
 2. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Time-Optimal Control of Batch Multi-Component Diafiltration Processes. Editor(i): Jirí Jaromír Klemeš, Petar Sabev Varbanov, Peng Yen Liew, V 24th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier B.V, Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands, zv. 2014, str. 553–558, 2014.
 3. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Time-optimal Diafiltration in the Presence of Membrane Fouling. V Preprints of the 19th IFAC World Congress Cape Town (South Africa) August 24 - August 29, 2014, str. 4897–4902, 2014.
 4. M. Kalúz: Multipurpose and Low-Cost Architectures for Automatic Control Remote Laboratories. ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2014.
 5. M. KalúzĽ. Čirka – R. Valo – M. Fikar: ArPi Lab: A Low-cost Remote Laboratory for Control Education. V Preprints of the 19th IFAC World Congress Cape Town (South Africa) August 24 - August 29, 2014, 2014.
 6. R. Paulen – B. Benyahia – M. A. Latifi – M. Fikar: Analysis of optimal operation of a fed-batch emulsion copolymerization reactor used for production of particles with core–shell morphology. Computers & Chemical Engineering, zv. 66, str. 233–243, 2014.

2013

 1. Ľ. ČirkaM. KalúzM. Fikar: New Features in Random Assignment - Module for LMS Moodle. V Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu, Ekonóm, str. 1–6, 2013.
 2. Ľ. ČirkaM. KalúzM. Fikar: Virtual Laboratories for Control Education. V Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu, Ekonóm, str. 1–5, 2013.
 3. Ľ. ČirkaM. KalúzM. Fikar: On-line Remote Control of MATLAB Simulations Based on Asynchronous Communication Model. Editor(i): Petr Byron, V 21th Annual Conference Proceedings: Technical Computing Prague 2013, ICT Prague Press, str. 1–6, 2013.
 4. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Economically Optimal Batch Ultrafiltration with Diafiltration under Limiting Flux Conditions. V Desalination using membrane technology, Elsevier, č. 1, zv. 1, 2013.
 5. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Economically Optimal Diluant Addition for Batch Ultrafiltration/Diafiltration Processes. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 415–420, 2013.
 6. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Multi-objective optimal control of ultrafiltration/diafiltration processes. V Proceedings of the 12th European Control Conference, Zurich, Switzerland, str. 3384–3389, 2013.
 7. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Economically Optimal Control of Batch Diafiltration Processes. V IEEE Multi-Conference on Systems and Control, Hyderabad, India, str. 734–739, 2013.
 8. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Economically Optimal Water Utilization in Batch Ultrafiltration/Diafiltration Processes. V Permea 2013 - Proceedings of the 6th Membrane Conference of the Visegad Countries, str. 27–27, 2013.
 9. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: Simplifying the Implementation of Remote Laboratories in Educational Environments Using Industrial Hardware. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 522–527, 2013.
 10. M. Kalúz – J. García-Zubía – P. Orduña – M. FikarĽ. Čirka: Sharing Control Laboratories by Remote Laboratory Management System WebLab-Deusto. Editor(i): Sebastián Dormido, V Proceedings of 10th IFAC Symposium on Advances in Control Education, International Federation of Automatic Control, Sheffield, UK, zv. 10, str. 345–350, 2013.
 11. R. Paulen – B. Benyahia – M. A. Latifi – M. Fikar: Dynamic optimization of semi-batch emulsion copolymerization reactor for styrene/butyl acrylate in the presence of a chain transfer agent. Editor(i): Andrzej Kraslawski and Ilkka Turunen, V 23rd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, The Netherlands, zv. 32, str. 721–726, 2013.
 12. R. Paulen – B. Benyahia – M. A. Latifi – M. Fikar: Optimal feeding of emulsion polymerization reactor for styrene and butyl acrylate copolymerization. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 427–432, 2013.
 13. R. Paulen – M. Jelemenský – M. Fikar – Z. Kovacs: Optimal balancing of temporal and buffer costs for ultrafiltration/diafiltration processes under limiting flux conditions. Journal of Membrane Science, zv. 444, str. 87–95, 2013.
 14. R. Paulen – M. Villanueva – M. Fikar – B. Chachuat: Guaranteed Parameter Estimation in Nonlinear Dynamic Systems using Improved Bounding Techniques. V Proceedings of the 12th European Control Conference, Zurich, Switzerland, str. 4514–4519, 2013.
 15. M. Podmajerský – M. Fikar – B. Chachuat: Measurement-based optimization of batch and repetitive processes using an integrated two-layer architecture. Journal of Process Control, č. 7, zv. 23, str. 943–955, 2013.

Riešitelia

2013

 1. Ľuboš Čirka
 2. Miroslav Fikar
 3. Martin Jelemenský
 4. Martin Kalúz
 5. Ján Mikleš
 6. Radoslav Paulen
 7. Alexander Szűcs
 8. Juraj Števek
 9. Richard Valo

2014

 1. Jakub Bendžala
 2. Ľuboš Čirka
 3. Miroslav Fikar
 4. Martin Jelemenský
 5. Martin Kalúz
 6. Ján Mikleš
 7. Radoslav Paulen
 8. Alexander Szűcs
 9. Juraj Števek
 10. Richard Valo

2015

 1. Jakub Bendžala
 2. Ľuboš Čirka
 3. Miroslav Fikar
 4. Martin Jelemenský
 5. Martin Kalúz
 6. Martin Klaučo
 7. Ján Mikleš
 8. Radoslav Paulen
 9. Ayush Sharma
 10. Juraj Števek
 11. Richard Valo

2016

 1. Ľuboš Čirka
 2. Miroslav Fikar
 3. Martin Jelemenský
 4. Martin Kalúz
 5. Martin Klaučo
 6. Alajos Mészáros
 7. Ján Mikleš
 8. Daniela Pakšiová
 9. Ayush Sharma
 10. Juraj Števek
 11. Richard Valo
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS