Kód predmetu:
N400B0_4I
Názov predmetu:
Bezpečnostné inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Chemické technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Biotechnológia – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Test
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu študent získa vedomostí, praktické skúsenosti a aplikačné postupy v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií, pripravenosti na ich zdolávanie a obmedzenie ich následkov.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu, definície základných pojmov. Najväčšie priemyselné havárie. Priebeh, analýza, poučenie.
Vplyvy na človeka a odolnosť ľudského tela. Základy toxikológie. Probit rovnice.
Priemyselná hygiena. Určenie zaťaženia pracovného prostredia toxickými látkami. Návrh ventilácie.
Základy požiarneho inžinierstva a teórie výbuchov.Návrh konštrukčných zariadení na prevenciu vzniku požiaru a výbuchu. Poistné ventily.
Identifikácia nebezpečenstva v chemickej prevádzke -- Metódy kontrolné zoznamy, Čo ak ?.
Identifikácia nebezpečenstva v chemickej prevádzke -- HAZOP
Základy pravdepodobnostného inžinierstva -- Spoľahlivosť riadiacich systémov, strom porúch a strom udalosti.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • JELEMENSKÝ, Ľ. – LABOVSKÝ, J. – LABOVSKÁ, Z. – MARKOŠ, J. Hodnotenie nebezpečenstva chemických procesov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 112 s. ISBN 978-80-227-3803-3.
  • Guidelines for Evaluating the Characteristics of Vapor Cloud Explosions, Flash Fires, and BLEVEs. New York : Center for Chemical Process Safety, 1998. 387 s. ISBN 0-8169-0474-X.
  • Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis: CD-ROM. New York : Center for Chemical Process Safety of the AICHE, 2000. 754 s. ISBN 0-8169-0720-X.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
52

A 78.8 %

B 19.2 %

C 2 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Garant predmetu:
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS