Kód predmetu:
N427A0_4I
Názov predmetu:
Analýza a návrh informačných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester:
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je jedno zadanie za 30 bodov. Na úspešné absolvovanie semestra je potrebných získať aspoň 16 bodov. Skúška je za 70 bodov. Celkové hodnotenie predmetu: A 100-92 bodov B 91-83 bodov C 82-74 bodov D 73-65 bodov E 64-56 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný pochopiť a opísať princíp procesného modelovania. Vie zvoliť vhodný typ diagramu UML a je schopný ho aplikovať pri modelovaní časti informačného systému. Má znalosti použiť princípy modelovania informačných systémov pomocou vhodnej metodológie. Študent má zručnosti navrhnúť primeraný informačný systém a pri tom vhodne použiť vývojové postupy a nástroje. Má zručnosti vytvoriť dokumentáciu k zrealizovanej analýze a návrhu.
Stručná osnova predmetu:
1. Modelovanie procesov a BPMN (dotácia 1/2)
 
a. Princípy procesného manažmentu, prvky a princípy použitia BPMN

2. Pojmy a princípy softvérového inžinierstva (dotácia 1/0)
 
a. Životný cyklus softvéru, vývojový tím, vývojové metodiky, grafické nástroje a notácie
b. Modely a metodiky vývoja softvéru
c. Štruktúrovaný versus objektovo orientovaný prístup vývoja softvéru

3. Modelovanie pomocou UML (dotácia 2/2)
 
a. Prvky modelu v UML
b. Taxonómia diagramov
c. Špecifikácia požiadaviek a modelovanie prípadov použitia

4. Model údajov a diagramy tried (dotácia 4/4)
 
a. Prvky diagramu tried
b. Konceptuálny návrh modelu údajov
c. Logický návrh modelu údajov
d. Fyzický návrh modelu údajov
e. Transformácia diagramov tried do relačného databázového modelu

5. Diagramy správania (dotácia 3/3)
 
a. Diagramy interakcie, sekvenčné diagramy
b. Stavové diagramy
c. Diagramy aktivít

6. Architektúra informačných systémov (dotácia 2/2)
 
a. Ďalšie diagramy jazyka UML (Component Structure Diagram, Package Diagram, Deployment Diagram)
b. Modelovanie architektúry informačných systémov
c. Analýza a návrh konkrétneho informačného systému

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • NEUSTADT, I. – ARLOW, J. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Brno: Computer Press, 2007. 568 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
Odporúčaná:
  • NEHÉZ, M. Analýza a návrh informačných systémov. Košice: Equilibria, 2013. 40 s. ISBN 978-80-8143-093-0.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
10

A 20 %

B 10 %

C 20 %

D 10 %

E 30 %

FX 10 %

Vyučujúci:
M. Nehéz (2020/2021 – Zimný semester)
M. Nehéz (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie matematiky

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS