Kód predmetu:
N400S3_4I
Názov predmetu:
Semestrálny projekt III
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
Literárna rešerš.
Štúdium dostupnej literatúry.
Vymedzenie problému, ktorý sa bude riešiť v rámci projektu a diplomovej práce.
Návrh a realizácia experimentov so zameraním na tému projektu.
Vyhodnotenie experimentov a kritické zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
Vypracovanie správy kriticky hodnotiacej dosiahnuté teoretické a experimentálne výsledky.
Prezentácia dosiahnutých výsledkov.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS