Kód predmetu:
N424F0_4I
Názov predmetu:
Finančný trh a podnikové financie
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Vyučujúci:
H. Janáková, M. Zatrochová (2017/2018 – Zimný semester)
H. Janáková, M. Pánik, M. Zatrochová (2016/2017 – Zimný semester)
M. Zatrochová (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Zabezpečiť študentom prehľad v oblasti finančného trhu, jeho súčastí a vysvetliť základné pojmy z oblasti podnikových financií, financovania podniku.Predmet poskytuje aj poznatky o kapitálovom a peňažnom trhu, princípoch jeho fungovania ako aj prehľad o cenných papieroch a obchodovaní s nimi. Umožňuje získať základné znalosti o finančnom riadení hospodárenia podniku v podmienkach vymedzených legislatívou, o platobnom styku s peňažnými ústavmi a inými podnikateľskými subjektami.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie finančného trhu a jeho súčastí.
Peňažný trh, cenné papiere peňažného trhu.
Kapitálový trh, cenné papiere kapitálového trhu.
Burza cenných papierov a jej fungovanie.
Sprostredkovatelia na finančnom trhu.
Bankový systém SR.
Úverové zdroje.
Ako investovať – výnos, riziko, poistenie.
Životné istoty a riziká.
Význam peňazí a financovanie podniku.
Riadenie podnikových financií.
Medzinárodný finančný trh.
Offshore centrá a ich význam z hľadiska fungovania finančného trhu.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ZATROCHOVÁ, M. Vybrané kapitoly finančného trhu. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 103 s. ISBN 978-80-227-3566-7.
  • BONDAREVA, I. – ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.
  • LEVINSON, M. The Economist Guide to Financial Markets . USA: The Economist News paper Ltd., 2010. 70 s. ISBN 978-1-61039-389-8.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Finančný trh a podnikové financie sa realizuje formou 13 prednášok a 13 cvičení. Študenti využívajú online učebnicu, v ktorej vypĺňajú konkrétne príklady.
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška písomná časť - test a ústna časť
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS