Kód predmetu:
N400S2_4I
Názov predmetu:
Semestrálny projekt II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
Literárna rešerš v problematike súvisiacej so zvolenou témou projektu.
Štúdium dostupnej literatúry.
Vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov.
Návrh a realizácia úvodných experimentov so zameraním na tému projektu.
Vypracovanie písomnej správy o súčasnom stave poznatkov v oblasti súvisiacej s témou projektu.
Zhodnotene úvodných experimentov a výsledkov.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS