Kód predmetu:
N400S2_4I
Názov predmetu:
Semestrálny projekt II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Vyučujúci:
Ľ. Čirka, Z. Takáč (2020/2021 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent má systematické znalosti o študovanej problematike a pozná súčasný stav problematiky v oblasti podľa témy semestrálneho projektu. Vie definovať problémy, navrhnúť metódy na ich riešenie, vie zhodnotiť možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Vie navrhnúť možnosť riešenia a experimenty so zameraním na tému diplomovej práce. Vie realizovať experimenty a vyhodnotiť ich.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš v problematike súvisiacej so zvolenou témou projektu.
Štúdium dostupnej literatúry.
Vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov.
Návrh a realizácia úvodných experimentov so zameraním na tému projektu.
Vypracovanie písomnej správy o súčasnom stave poznatkov v oblasti súvisiacej s témou projektu.
Zhodnotene úvodných experimentov a výsledkov.
Plánované vzdelávacie aktivity:
projektová práca
Metódy a kritériá hodnotenia:
Záverečné hodnotenie je klasifikovaný zápočet.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS