Kód predmetu:
N400O0_4I
Názov predmetu:
Odborná prax
Ukončenie a kredity:
zápočet (3 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Študent vie uplatniť v praxi teoretické a metodologické poznatky získané v priebehu svojho univerzitného štúdia. Má overené svoje vedomosti a odbornú orientáciu. Pozná možnosti svojho uplatnenia v praxi.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Absolvovanie vstupného školenia zameraného na bezpečnosť práce.
Spoznanie základných princípov organizácie činnosti prevádzky, vývojového alebo výskumného oddelenia.
Oboznámenie sa s konkrétnou úlohou, na riešení ktorej sa bude študent podieľať.
Vykonávanie odborných činností súvisiacich so zadanou úlohou na výrobnom, vývojovom alebo výskumnom pracovisku pod dohľadom zodpovedného zamestnanca.
Prezentácia a obhajoba dosiahnutých výsledkov a získaných skúseností.
Plánované vzdelávacie aktivity:
odborná prax
Metódy a kritériá hodnotenia:
Záverečné hodnotenie odbornej praxe je "zápočet" (prospel).
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS