Kód predmetu:
N400O0_4I
Názov predmetu:
Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax – 120 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické inžinierstvo – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Potraviny, hygiena, kozmetika – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Ochrana materiálov a objektov dedičstva – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Prírodné a syntetické polyméry – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Biotechnológia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Technológie ochrany životného prostredia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Biochémia a biomedicínske technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Technická chémia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Výživa a hodnotenie kvality potravín – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent odovzdá písomnú správu o odbornej praxi, prezentuje a obháji získané výsledky a skúsenosti. Študent je hodnotený v súlade so študijným poriadkom STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent vie uplatniť v praxi teoretické a metodologické poznatky získané v priebehu svojho univerzitného štúdia. Má overené svoje vedomosti a odbornú orientáciu. Pozná možnosti svojho uplatnenia v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Absolvovanie vstupného školenia zameraného na bezpečnosť práce.
Spoznanie základných princípov organizácie činnosti prevádzky, vývojového alebo výskumného oddelenia.
Oboznámenie sa s konkrétnou úlohou, na riešení ktorej sa bude študent podieľať.
Vykonávanie odborných činností súvisiacich so zadanou úlohou na výrobnom, vývojovom alebo výskumnom pracovisku pod dohľadom zodpovedného zamestnanca.
Prezentácia a obhajoba dosiahnutých výsledkov a získaných skúseností.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Zodpovední učitelia sú spravidla garanti študijných programov, a preto sa neuvádzajú jednotlivo. Výučba je zabezpečená v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou odbornej praxe.
Celkový počet hodnotených študentov:
1181

A 100 %

B 0 %

C 0 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS