Kód predmetu:
N423L0_4I
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie zo separačných procesov
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (1 kredit)
Garant predmetu:
prof. Ing. Juma Haydary, PhD.
Vyučujúci:
P. Šuhaj, P. Timár (2017/2018 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Súčasťou predmetu Laboratórne cvičenie zo separačných procesov sú laboratórne práce, ktoré úzko naväzujú na poznatky získané v rámci prednášok a seminárov. Prácou v laboratóriu sa študenti oboznamujú s metódami získavania údajov pri filtráciách, membránových separáciách, adsorpcii a biotechnologických procesoch a získajú potrebnú laboratórnu zručnosť.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Mikrofiltrácia a ultrafiltrácia
Membránové separačné procesy
Adsorpcia a desorpcia
Biotechnologické procesy
Plánované vzdelávacie aktivity:
Študenti absolvujú predpísaný počet laboratórnych prác, pracujú vo dvojiciach. Namerané údaje vyhodnotia, napíšu záverečný protokol a prezentujú výsledky.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Po úspešnom absolvovaní všetkých predpísaných laboratórnych prác, odovzdaní protokolov a ich obhajobe získajú študenti klasifikovaný zápočet
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS