Kód predmetu:
N423S0_4I
Názov predmetu:
Separačné procesy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Potraviny, hygiena, kozmetika – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Ochrana materiálov a objektov dedičstva – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Prírodné a syntetické polyméry – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Biotechnológia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Technológie ochrany životného prostredia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Biochémia a biomedicínske technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Technická chémia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Výživa a hodnotenie kvality potravín – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 4 písomné testy z príkladov spolu za 60 bodov. Na ich úspešné absolvovanie je potrebných 33 bodov. Písomná skúška z teórie je hodnotená 40 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 22 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy a aj ústnu skúšku.
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o základných princípoch priemyselných postupov destilácie, extrakcie a absorpcie a o využití poznatkov z bilancovania, termodynamiky viacfázových systémov a teórie prestupu látky pre výpočty delenia jednoduchých zmesí.
Stručná osnova predmetu:
Dvojzložková destilácia a rektifikácia -- vyjadrovanie rovnováhy; výpočet prietokovej a vsádzkovej destilácie; destilácia vodnou parou; Mc-Cabe-Thieleho metóda výpočtu rektifikačnej kolóny; návrh rozmerov etážových a náplňových kolón; účinnosť etáže; vsádzková rektifikácia; extrakčná a azeotropická rektifikácia. Extrakcia -- kvapalinová a z tuhej fázy; riešenie vsádzkovej a kontinuálnej extrakcie v trojuholníkovom diagrame. Absorpcia a desorpcia-- vyjadrovanie rovnováhy a prestupu látky; materiálová bilancia súprúdovej, protiprúdovej absorpcie a absorpcie s recirkuláciou; výpočet rozmerov etážových a náplňových kolón; výškový ekvivalent teoretického stupňa a výškový ekvivalent prevodovej jednotky.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • DOJČANSKÝ, J. – LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo II. Bratislava : Malé centrum, 2000. 383 s. ISBN 80-967064-8-9.
  • RICHARDSON, J. – HARKER, J. – BACKHURST, J. Coulson & Richardson's Chemical Engimeering. Volume 2: Particle Technology and Separation Processes. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2002. 1229 s. ISBN 0-7506-4445-1.
  • BACKHURST, J. – HARKER, J. Coulson & Richardson's Chemical Engimeering. Volume 5: Solutions to the Problems in Chemical Engineering. Volume 2 and 3. Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. 336 s. ISBN 0-7506-2612-7.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet je povinný pre študentov študijného programu Chemické inžinierstvo
Celkový počet hodnotených študentov:
1074

A 6.5 %

B 15.7 %

C 25 %

D 26.4 %

E 21.7 %

FX 4.7 %

Vyučujúci:
J. Dudáš, E. Graczová, Z. Lábovská (2017/2018 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS