Kód predmetu:
N419S0_4B
Názov predmetu:
Seminár z chémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie sumárne minimálne 28 bodov z 50 zo 4 testov počas semestra
Výsledky vzdelávania:
Zhrnutie a rozšírenie stredoškolských poznatkov – študent si zopakuje druhy chemických vzorcov, definíciu a určovanie oxidačného čísla a jeho využitie v názvosloví a redoxných reakciách. Rozšíri si znalosti z názvoslovia jednoduchých, zložitejších anorganických a koordinačných zlúčenín. Naučí sa zápis neredoxných a redoxných chemických reakcií v stavovom aj časticovom tvare. Zopakuje si spôsoby vyjadrenie množstva chemických látok, zloženie roztokov, doplní si vedomosti z prípravy, zrieďovania roztokov a kryštalizácie. Naučí sa používať rozsah chemickej reakcie a bude schopný riešiť rôzne stechiometrické výpočty.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MAŠLEJOVÁ, A. – KOTOČOVÁ, A. – ONDREJKOVIČOVÁ, I. – PAPÁNKOVÁ, B. – VALIGURA, D. Výpočty v anorganickej chémii. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. ISBN 978-80-227-3804-0.
  • ZIKMUND, M. Ako tvoriť názvy v anorganickej chémii. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995. 237 s. ISBN 80-08-01600-0.
  • VALIGURA, D. – GRACZA, T. – LÁSIKOVÁ, A. – MAŠLEJOVÁ, A. – PAPÁNKOVÁ, B. – ŠIMA, J. – ŠPIRKOVÁ, K. – TATARKO, M. Chemické tabuľky. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 464 s. ISBN 978-80-227-3565-0.
  • MAŠLEJOVÁ, A. Anorganická chémia I a II. Výpočty v anorganickej chémii. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1999. 167 s. ISBN 80-227-1271-X.
  • EBBING, D D. General Chemistry. Boston : Houghton Mifflin Company, 1987. 979 s. ISBN 0-395-35654-7.
  • VALIGURA, D. Chemical tables. Bratislava: Publishing company STU, 2004. 385 s. ISBN 80-227-2039-9.
  • MAŠLEJOVÁ, A. Inorganic chemistry I and II. Calculations in inorganic chemistry. Bratislava: Publishing company STU, 1999. 167 s. ISBN 80-227-1271-X.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
2610

A 30.4 %

B 10.2 %

C 11.6 %

D 11.2 %

E 20.3 %

FX 16.3 %

Garant predmetu:
Ing. Rastislav Šípoš, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
13. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie anorganickej chémie

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS