Kód predmetu:
N400S1_4I
Názov predmetu:
Semestrálny projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
semestrálny projekt – 4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Potraviny, hygiena, kozmetika – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Biotechnológia – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Biochémia a biomedicínske technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Technická chémia – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Výživa a hodnotenie kvality potravín – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte so zvolenou témou. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent má systematické znalosti o študovanej problematike a pozná súčasný stav problematiky v oblasti podľa témy semestrálneho projektu. Vie klasifikovať jednotlivé prístupy, možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Vie navrhnúť možnosť riešenia a úvodné experimenty so zameraním na tému diplomovej práce. Vie realizovať úvodné experimenty a vyhodnotiť ich.
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš v problematike súvisiacej so zvolenou témou projektu.
Štúdium dostupnej literatúry.
Vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov.
Návrh a realizácia úvodných experimentov so zameraním na tému projektu.
Vypracovanie písomnej správy o súčasnom stave poznatkov v oblasti súvisiacej s témou projektu.
Zhodnotene úvodných experimentov a výsledkov.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou semestrálneho projektu.
Celkový počet hodnotených študentov:
660

A 94.2 %

B 2.3 %

C 2.7 %

D 0.5 %

E 0.3 %

FX 0 %

Vyučujúci:
M. Furka, M. Kalúz, M. Klaučo, J. Oravec (2021/2022 – Zimný semester)
M. Furka, M. Horváthová, M. Kalúz, M. Klaučo, M. Kvasnica, J. Oravec (2020/2021 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS