Kód predmetu:
N422P0_4I
Názov predmetu:
Programovanie webových aplikácií
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Vyučujúci:
Ľ. Čirka (2020/2021 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2019/2020 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2018/2019 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2017/2018 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2016/2017 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať praktické skúsenosti s programovaním webových aplikácií pomocou jezyka PHP a SQL databáz.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Opakovanie jazyka HTML/XHTML a CSS (dotácia 1/2)
 
a. Opakovanie tvorby statických webových stránok
b. Úvod do tvorby dynamických webových stránok

2. PHP - základy (dotácia 1/2)
 
a. Úvod do PHP
b. Základné funkcie PHP
c. Premenné v PHP, typy premenných, globálne premenné, polia a konštanty

3. PHP - vetvenie a cykly (dotácia 1/2)
 
a. Vetvenie v PHP, podmienky IF a SWITCH
b. Cykly v PHP

4. Formuláre (dotácia 1/2)
 
a. Typy formulárových prvkov, tvorba HTML formulárov
b. Čítanie dát z formulára a výpis na obrazovku - POST a GET

5. PHP - práca so súbormi a textami (dotácia 1/2)
 
a. Čítanie zo súboru, zápis do súboru
b. Funkcie pre prácu so súbormi
c. Funkcie pre prácu s textami

6. PHP - vlastné funkcie (dotácia 1/2)
 
a. Tvorba nových funkcií v PHP, význam, používanie a vkladanie do stránok
b. Bezpečnosť PHP skriptov, ochrana proti napadnutiu stránok
c. abezpečenie vlastných stránok a skriptov

7. Globálne premenné (dotácia 1/2)
 
a. Globálne premenné SESSION a COOKIES
b. Prihlasovanie na stránkach pomocou SESSION

8. Databázy (dotácia 1/2)
 
a. Úvod do databáz
b. Základné pojmy, databáza, tabuľka, záznam, relácia
c. Koncept, architektúra databázy a tabuliek
d. Tvorba databáz, návrh databázy, tvorba tabuliek
e. Normalizácia databázy

9. SQL (dotácia 1/2)
 
a. Tvorba indexov, urýchlenie dotazov na databázu, optimalizácia
b. Editácia a úprava tabuliek
c. Základné dátové typy
d. Základné operácie CREATE, ADD, ALTER, SELECT, INSERT, UPDATE, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING

10. MySQL a PHP (dotácia 3/6)
 
a. Základné funkcie pre komunikáciu
b. Práca s aplikáciou phpMyAdmin
c. Tvorba a princíp redakčných systémov pre správu web stránok
d. Nové možnosti formulárov, práca s formulárom, kontrola a zabezpečenie formulárov
e. Webhosting -- ponuka a služby webhostingu
f. Autentifikácia/autorizácia užívateľov
g. Implementácia overovania užívateľov
h. Bezpečnosť

11. Prezentácie záverečných projektov (dotácia 1/2)
Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky a cvičenia
Metódy a kritériá hodnotenia:
Skúška formou obhajoby záverečného projektu
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS