Kód predmetu:
43408_4B
Názov predmetu:
Telesná výchova
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Garant predmetu:
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Utuženie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Aerobik (dotácia 0/26)
 
a. 1-4: Nácvik základných krokov aerobiku a jednoduchej choreografie, posilňovanie základných svalových skupín.
b. 5-7: Nácvik základných krokov step aerobiku , posilňovanie základných svalových skupín.
c. 8-9: Nácvik zložitejších choreografií.
d. 10-13: Úvodná choreografia, posilňovanie s pomôckami ako gumy, činky a overball.

2. Fitlopty (dotácia 0/26)
 
a. 1: Úvod do problematiky. Informácie o vplyve cvičení na zdravotné oslabenie, zásady správneho sedu na fitlopte a najčastejšie chyby pri sedení na fitlopte. Získanie základných údajov (vek, výška, hmotnosť, lateralita) študentov.
b. 2: Teoretické a praktické informácie o základoch techniky cvičenia na fitloptách. Oboznámenie sa so základnými druhmi a pojmami cvičenia na fitlopte. Ukážky a nácvik základov techniky.
c. 3: Úvodné rozcvičenie - aerobik na lopte. Nácvik a zdokonaľovanie základných prvkov cvičenia na fitlopte, rovnovážne cvičenia v sede na lopte, práca s vlastnou váhou tela. Relaxačné cvičenie.
d. 4: Úvodné rozohriatie a rozcvičenie celého tela. Cvičenie zamerané na posilňovanie a natiahnutie svalov trupu a horných končatín na hudbu, strečing.
e. 5: Rozcvičenie + Cvičenie zamerané na posilňovanie a natiahnutie brušných svalov, strečing.
f. 6: Rozcvičenie + Cvičenie zamerané na posilňovanie a natiahnutie dolných končatín, strečing.
g. 7: Rozcvičenie + Cvičenie zamerané na posilňovanie horných a dolných končatín s využitím ½ kg činiek, strečing.
h. 8: Rozcvičenie + Cvičenie zamerané na uvoľnenie, posilňovanie a natiahnutie svalov krčnej, hrudnej a driekovej časti chrbtice s využitím fitlopty.
i. 9: Rozcvičenie + Zábavné cvičenia individuálne, vo dvojiciach a v skupinách, strečing.
j. 10: Rozcvičenie + Cvičenie v stoji a v sede na podložke s využitím overballu, strečing.
k. 11: Rozcvičenie + Cvičenie v ľahu na boku, bruchu a na chrbte s využitím overballu, strečing.
l. 12: Rozcvičenie + Posilňovacie cvičenia na fitlopte s využitím gumových expandrov, strečing.
m. 13: Získanie výstupných antropometrických údajov (vek, výška, hmotnosť) študentov. Udeľovanie zápočtov.

3. Futbal (dotácia 0/26)
 
a. 1: Úvodná hodina.
b. 2-3: Využitie a zásady výberu miesta a stavania sa.
c. 4-6: Prihrávanie a spracovanie resp. preberanie lopty.
d. 7-8: Streľby, ako finálna herná činnosť vo futbale.
e. 9-10: Využitie vedenia lopty a obchádzania súpera na riešenie hernej situácie 1:1.
f. 11-13: Využitie obranných herných činností v obrannej fáze hry.

4. Futsal (dotácia 0/26)
 
a. 1: Úvodná hodina.
b. 2-3: Využitie a zásady výberu miesta a stavania sa.
c. 4-6: Prihrávanie a spracovanie resp. preberanie lopty.
d. 7-8: Streľby, ako finálna herná činnosť vo futsale.
e. 9-10: Využitie vedenia lopty a obchádzania súpera na riešenie hernej situácie 1:1.
f. 11-13: Využitie obranných herných činností v obrannej fáze hry.

5. Volejbal (dotácia 0/26)
 
a. 1: Úvodná hodina.
b. 2-3: Nácvik herných činností jednotlivca - odbíjanie obojručne zhora a zdola.
c. 4-6: Zdokonaľovanie herných činností jednotlivca - odbíjanie obojručne zhora a zdola. Nácvik a zdokonaľovanie útočného úderu, nahrávky.
d. 7-8: Nácvik a zdokonaľovanie prihrávky - príjem podania a obrany v poli a na sieti(jednoblok, dvojblok).
e. 9-10: Nácvik základných herných kombinácii.
f. 11-12: Nácvik herného systému 2+4 a 1+5.
g. 13: Hra + udeľovanie zápočtov.

6. Basketbal (dotácia 0/26)
 
a. 1: Úvodná hodina.
b. 2-3: Nácvik základných herných činností - vedenie lopty, prihrávka, uvoľňovanie sa bez a s loptou.
c. 4-6: Nácvik streľby na kôš - jednou rukou sponad hlavy z miesta, streľba po dvojtakte, streľba jednou rukou sponad hlavy vo výskoku - z blízkych vzdialeností.
d. 7-8: Nácvik základných obranných činností - bez lopty a s loptou.
e. 9-10: Nácvik útočnej kombinácie "hoď a bež" a útočnej kombinácie založenej na početnej prevahe útočníkov nad obrancami (2:1, 3:2).
f. 11-12: Nácvik útočnej kombinácie založenej na clonení a útočného systému 3-2 proti osobnému obrannému systému a osobný obranný systém.
g. 13: Hra + udeľovanie zápočtov.

Odporúčaná literatúra:
Základná:
 • BOBRÍK, M. – BENKO, Ľ. Analýza vzťahov medzi somatometrickými ukazovateľmi a ukazovateľmi funkčnej zdatnosti študentov FCHPT STU v Bratislave: Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Pohyb a zdravie - IV. ročník. In Pohyb a zdravie - IV. ročník: Medzinárodná vedecká konferencia, Trenčín, 3.máj.2007. s. 10–17.
 • BOBRÍK, M. – BENKO, Ľ. – KOLÁRIKOVÁ, A. Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi funkčnej zdatnosti poslucháčov FCHPT STU v Bratislave. In Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove: Zborník referátov z odborného seminára. Bratislava : STU v Bratislave, 1999, ISBN 80-227-1214-0.
 • BOBRÍK, M. Aplikácia vied o športe na katedrách telesnej výchovy a športu na VŠ v SR v poslednom desaťročí. In Medzinárodná konferencia z príležitosti 10. výročia založenia Vied o športe. FTVŠ UK Bratislava 2005. 2005.
 • MIKUŠOVÁ, L. – ŠTURDÍK, E. – MOŠOVSKÁ, S. – BOBRÍK, M. Biochemical aspects of exercise in prevention of overweight and obesity. In Acta Chimica Slovaca. 2009: 2009, s. 97–119.
 • MORAVEC, R. – TOMÁNEK, Ľ. – BOBRÍK, M. Diagnostikovanie tréningového, zápasového zaťaženia a individuálnych zmien trénovanosti u 14 - 15 ročných basketbalistov. Telesná výchova a šport = Physical education and sport, s. 7–12.
 • BOBRÍK, M. Individualizácia pohybového zaťaženia v súvislosti s aktuálnym stavom funkčnej, motorickej trénovanosti a prostriedkami regenerácie u vrcholových a rekreačných športovcov: Č. projektu 1/1396/04 (riešiteľ). In VEGA 2004 - 2006, Moravec a kol.: Č. projektu 1/1396/04 (riešiteľ). s. 1.
 • BOBRÍK, M. – KRIŽAN, M. Komparácia somatometrických ukazovateľov študentov FCHPT STU Bratislava s vybranou vzorkou študentov iných VŠ v SR. In MERICA, M. Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj]. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s. 15–20. ISBN 978-80-227-3724-1.
 • BOBRÍK, M. Návrat myšlienok Olympie na akademickú pôdu STU. Spektrum, 11. s. 2004. ISSN 1336-2593.
 • BOBRÍK, M. Niektoré problémy výchovy a vzdelávania technickej inteligencie na STU prostredníctvom telesnej výchovy a športu. In Pohyb a zdravie. Physical Activities and Human Health: Vedecké práce. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2004, ISBN 80-8075-014-9.
 • BOBRÍK, M. Pohyb, zdravie a výživa. Výživa a zdravie, s. 8–10.
 • BOBRÍK, M. – LENDEL, V. – BENKO, Ľ. Porovnanie výsledkov metód merania tuku omronom a kaliperom na vzorke študentov FCHPT STU. In Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Load Optimation in Physical and Sports Education: Zborník referátov z vedeckého seminára. Bratislava, Slovenská republika, 29.4.2004. Bratislava : STU v Bratislave, 2004, s. 19–22. ISBN 80-227-2042-9.
 • BOBRÍK, M. STU - úrodná pôda pre šírenie kalokagatie. Spektrum, 13. s. 19. ISSN 1336-2593.
 • BOBRÍK, M. Úroveň intenzity zaťaženia na hodinách telesnej výchovy u študentov. In Ošetrovateľstvo a zdravie III, Pohyb a zdravie VI.: Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2. apríl 2009, Trenčín, SR. 1st vyd. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009, s. 372. ISBN 978-80-8075-384-9.
 • BOBRÍK, M. – BENKO, Ľ. – KOLÁRIKOVÁ, A. Úroveň odrazovej výbušnosti dolných končatín študentov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v škol. r. 2005/2006. Telesná výchova a šport, 16. s. 14–16.
 • VEDRALOVÁ, L. – BENKO, Ľ. – BOBRÍK, M. – KOLÁRIKOVÁ, A. Vzťah medzi somatometrickými ukazovateľmi a telesnou zdatnosťou poslucháčov FCHPT STU v rokoch 2003 ? 2005. In International scientific conference Aging and Physical activity 2006, Poľsko. 2006, s. 978.
 • BOBRÍK, M. Vzťah obsahového zamerania telesnej výchovy a úroveň intenzity zaťaženia na hodinách telesnej výchovy u študentov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. In Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove: Medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava, 23.4. 2009. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009, s. 9. ISBN 978-80-227-3058-7.
 • BOBRÍK, M. Vzťah vitálnej kapacity pľúc (VC) k objemu úsilného výdychu (FEV) v komparácii zdravých a chorých, fajčiarov a nefajčiarov - študentov FCHPT STU v Bratislave. In Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie, Trenčín 2010: Zborník vedeckých prác. s. 328–337.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Na výber je dvanásť športov, z ktorých si študenti môžu jeden vybrať a následne ho v priebehu semestra absolvovať.
Metódy a kritériá hodnotenia:
zápočet
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS