Kód predmetu:
N424Z27_4B
Názov predmetu:
Základy obchodného a finančného práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje cvičenia a písomný test. Test sa hodnotí 16 bodmi. Na úspešné absolvovanie testu je potrebných minimálne 9 bodov. Na záver študent absolvuje ústnu skúšku. Ústna skúška sa hodnotí 16 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 9 bodov. Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje písomný test i skúšku. Hodnotí sa podľa úspešnosti nasledovne: A 30 – 32 bodov; B 27 – 29 bodov; C 24 – 26 bodov; D 21 – 23 bodov; E 18 – 20 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent sa orientuje v širšom okruhu ekonomicko-právnych otázok a získa, ako budúci potenciálny hospodársky pracovník i podnikateľ, základné znalosti z obchodného a finančného práva. Vyzná sa v právnej regulácii ekonomických vzťahov, vlastníckych vzťahov osobitne. Získa vedomosti o obchodnom a živnostenskom práve a oboznámi sa s vybranými otázkami štátneho, správneho, pracovného a občianskeho práva. Študent dokáže identifikovať systém orgánov aplikujúcich právo (súdne a iné orgány s dôrazom na obchodné súdnictvo). Získa základnú orientácii v slovenskom práve a bázu pre štúdium právnych odvetví súvisiacich s jednotlivými špecializáciami.
Stručná osnova predmetu:
Predmet obchodného a finančného práva.
Obchodné a finančné organizácie a inštitúcie v zmysle medzinárodného práva verejného, súkromného a obchodného.
Pojem podnikania v zmysle obchodného práva. Fyzické a právnické osoby. Štátne a obecné podniky.
Postavenie podnikateľských subjektov v zmysle ustanovení Obchodného a občianskeho zákonníka. Právna úprava ich vzniku, pôsobenia a zániku.
Hospodárska súťaž a jej ochrana. Nekalá súťaž.
Vlastnícke vzťahy a formy vlastníctva v zmysle Ústavy SR. Spôsoby nadobúdania vlastníctva.
Obchodné a finančné záväzkové vzťahy, uzatváranie obchodných zmlúv.
Spôsoby zabezpečenia záväzkov, spôsoby, miesto a doba plnenia záväzkov.
Porušenie zmluvných povinností a jeho následky. Náhrada škody.
Premlčanie - jeho predmet, účinky, prerušenie a obmedzenie.
Rozpočtový systém, štátny rozpočet a štátny záverečný účet.
Právne otázky burzy a cenných papierov.
Svetové a európske menové a úverové inštitúcie a organizácie, ich štruktúra a systém ich fungovania.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • GYÖRGY, Š. Základy obchodného a finančného práva. Bratislava: STU, 2003.
  • KRÁLIK, K. – GRÚŇ, Ľ. Malý slovník finančného práva. Bratislava: XY, 1998.
  • SABO, M. Právne formy podnikateľských vzťahov. Bratislava : Iura Edition, 2005. 205 s. ISBN 80-8078-059-5.
Odporúčaná:
  • BABČÁK, V. – PRIEVOZNÍKOVÁ, K. – ŠTRKOLEC, M. Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii. Žilina: EUROKÓDEX, 2012. 832 s. ISBN 978-80-89447-86-2.
  • ŽITŇANSKÁ, L. – OVEČKOVÁ, O. Základy obchodného práva. Bratislava : Iura Edition, 2009. 682 s. ISBN 978-80-8078-276-4.
  • NEVOLNÁ, Z. – ŠKRINÁR, A. – KVOKAČKA, L. Fundamentals of Slovak Commercial Law. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 144 s. ISBN 978-80-7380-222-6.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Garant predmetu:
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS