Kód predmetu:
N424F1_4B
Názov predmetu:
Finančný manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti majú dva priebežné testy počas semestra kde musia získať minimálne 20 bodov. Zvyšné body získajú na ústnej skúške v hodnote minimálne 55 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti finančného riadenia podniku, financovania podniku a samotného controlingu v podniku. Vie určiť ťažisko v oblasti finančnej analýzy podniku, kde dokáže pracovať so štatistickými metódami, ktoré využíva finančná analýza.
Stručná osnova predmetu:
Finančná politika a finančné riadenie podniku. Finančné potreby a finančné zdroje podniku. Štruktúra finančných zdrojov podniku. Finančná analýza podniku - analýza finančnej situácie podniku. Controlling podniku - segmenty podnikového controllingu. Stanovenie hodnoty podniku - Aplikácia finančného riadenia do podnikovej praxe.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BONDAREVA, I. – ZATROCHOVÁ, M. – OLEJNÍK, P. et al. Podnikové financie zbierka príkladov. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010. 117 s. ISBN 978-80-227-3281-9.
  • MAJERNÍK, M. – ZATROCHOVÁ, M. – MAJERNÍK, Š. et al. Finančné riadenie podniku. Bratislava: Statis Bratislava, 2011. 124 s. ISBN 978-80-85659-67-2.
  • LIPSON, M. Financial Management. University of Virginia and Raghavendra Rau: Cambidge, 2013. ISSN 1755-053X.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
2

A 100 %

B 0 %

C 0 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS