Kód predmetu:
N424M4_4B
Názov predmetu:
Manažérstvo kvality
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti vypracujú a obhajujú 1 semestrálny projekt za 30 bodov. Na úspešnú obhajobu projektu je potrebné získať minimálne 16 bodov. Ústna skúška je hodnotená 20 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 10 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje písomný test a skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 36- 40 bodov, D 31-35 bodov, E 26-30 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú poznatky z oblasti zabezpečovania kvality produkcie v priemyselnom podniku. Poznajú princípy a zásady fungovania manažérskych systémov na báze ISO noriem, na princípe podnikových štandardov a na princípoch TQM. Študenti vedia určiť ekonomickú efektívnosť týchto systémov a výhody ich uplatnenia v praxi. Získajú poznatky aj o úlohe ľudského faktory v systémoch riadenia. Predmet napomáha rozvíjať zručnosti, komunikáciu a tímovú prácu a pripravuje absolventov flexibilne reagovať na zmeny.
Stručná osnova predmetu:
Kvalita – základné pojmy, definície, prístupy.
História zabezpečovania kvality.
Významné osobnosti v oblasti zabezpečovania kvality, americký a japonský prístup k riadeniu kvality.
Vznik a vývoj manažérstva kvality.
Procesný prístup k riadeniu kvality.
Koncepcie riadenia kvality .
Budovanie QMS podľa ISO 9000:2008, zásady, postupy.
TQM
Audit a certifikácia systémov kvality.
Ekonomika kvality.
Princípy EMS podľa ISO 14000.
Integrované systémy riadenia.
Ľudský faktor v systémoch riadenia kvality.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MATEIDES, A. Manažerstvo kvality. Bratislava: EPOS, 2006. 751 s. ISBN 80-8057-656-4.
  • MATEIDES, A. – ZÁVADSKÝ, J. Ako zaviesť systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 v organizácii. Bratislava : Epos, 2005. 217 s. ISBN 80-8057-632-7.
  • NENADÁL, J. Ekonomika jakosti v praxi. Žilina : MASM, 1995. 133 s. ISBN 80-85348-26-8.
  • NENADÁL, J. – NOSKIEVIČOVÁ, D. – PETŘÍKOVÁ, R. – PLURA, J. – TOŠENOVSKÝ, J. Moderní management jakosti: Principy, postupy, metody. Praha : Management Press, 2008. 376 s. ISBN 978-80-7261-186-7.
  • DAVIS, S. – GOETSCH, D. Quality Management for Organizational Excellence. New Jersey, USA: Person Education, 2010. ISBN 978-0-13-800354-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
54

A 53.7 %

B 22.2 %

C 22.2 %

D 1.9 %

E 0 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS