Kód predmetu:
N424U0_4B
Názov predmetu:
Účtovníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 40 bodov. Na úspešne absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 24 bodov. Ústna skúška je hodnotená 60 bodmi. Na úspešne absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 32 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovné: A 92-100 bodov, B 83-91 bodov, C 74-82, D 65-73, E 56-64
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent pochopí základnú filozofiu účtovníctva a spozná všeobecné účtovné zásady, bude schopný aplikovať metodiku účtovníctva na konkrétnych príkladoch aj pomocou výpočtovej techniky a využiť účtovníctvo ako informačnú bázu pre riadenie podniku.
Stručná osnova predmetu:
Predmet a úlohy účtovného systému.
Základné požiadavky na účtovníctvo a účtovné zásady.
Základné pojmy účtovníctva.
Účtová osnova
Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
Účtová trieda 1 Zásoby
Účtová trieda 2 Finančné účty
Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy
Účtová trieda 4 Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
Účtová trieda 5 – Náklady
Účtová trieda 6 – Výnosy
Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
Účtovná uzávierka.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ŠLOSÁROVÁ, A. – A KOL. Účtovníctvo. Bratislava : Iura Edition, 2011. 290 s. ISBN 978-80-8078-418-8.
  • ŠOSTRONEKOVÁ, M. – KAJANOVÁ, J. Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro. Bratislava : Epos, 2009. 447 s. ISBN 978-80-8057-803-9.
  • KAJANOVÁ, J. Podvojné účtovníctvo. Vybrané účtovné prípady. Bratislava : KARTPRINT, 2014. 172 s. ISBN 978-80-89553-19-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
56

A 44.6 %

B 30.4 %

C 12.5 %

D 3.6 %

E 8.9 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS