Kód predmetu:
N422I3_4B
Názov predmetu:
Integrované riadenie v procesnom priemysle
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Vyučujúci:
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2020/2021 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Mészáros, J. Oravec, A. Vasičkaninová (2019/2020 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2018/2019 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2017/2018 – Zimný semester)
M. Bakošová, J. Oravec, A. Vasičkaninová (2016/2017 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné princípy identifikácie procesu z aperiodickej a periodickej prechodovej charakteristiky. Pozná princípy riadenia procesov pomocou rozvetvených regulačných obvodov. Pozná základné princípy riadenia vybraných typov chemickotechnologických procesov pomocou jednoduchých a rozvetvených regulačných obvodov. Má znalosti o základných princípoch pokročilých metód riadenia procesov.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Identifikácia procesu z aperiodickej prechodovej charakteristiky, identifikácia procesu z periodickej prechodovej charakteristiky.
Spätnoväzbové a priamoväzbové riadenie procesov.
Princípy riadenia procesov pomocou rozvetvených regulačných obvodov - kaskádová regulácia, rozvetvený regulačný obvod s pomocnou riadiacou veličinou, rozvetvený regulačný obvod s meraním poruchy, rozvetvený regulačný obvod s kompenzáciu dopravného oneskorenia.
Základné princípy riadenia vybraných typov chemickotechnologických procesov pomocou jednoduchých a rozvetvených regulačných obvodov - zásobníky kvapalín, plynov, tuhých látok, výmenníky tepla, chemické reaktory, rektifikačné kolóny, sušičky, potrubia.
Základné princípy pokročilých metód riadenia procesov - adaptívne riadenie, robustné riadenie, prediktívne riadenia, fuzzy regulátory, umelé neurónové siete v riadení procesov.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BAKOŠOVÁ, M. –FIKAR, M. Riadenie procesov. STU v Bratislave, 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
  • INGHAM, J. Chemical Engineering Dynamics: Modelling with PC Simulation. Weinheim : VCH, 1994. 701 s. ISBN 3-527-28577-6.
  • RAY, W H. – OGUNNAIKE, B A. Process dynamics, modelimg, and control. New York : Oxford University Press, 1994. 1260 s. ISBN 0-19-509119-1.
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky, laboratórne cvičenia
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS