Kód predmetu:
N400B0_4B
Názov predmetu:
Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca, štátna skúška – 10 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
15
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie bakalárskej práce, odovzdanie bakalárskej práce (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe - podľa ustanovení Študijného poriadku), obhajoba bakalárskej práce, rozprava k bakalárskej práci. Výsledné hodnotenie bude priemerom hodnotení jednotlivých častí. Hodnotenie sa vykoná podľa študijného poriadku STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou. Vie urobiť literárnu rešerš a využívať dostupnú technickú literatúru v slovenskom a anglickom jazyku. Je schopný aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia. Vie plánovať a realizovať experimenty. Dokáže zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať písomnú dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch. Vie svoje výsledky obhájiť.
Stručná osnova predmetu:

Špecifikácia témy bakalárskej práce.
Štúdium dostupnej literatúry a spracovanie podkladov z literatúry.
Voľba teoretického prístupu k riešeniu problému a plánovanie experimentov.
Realizácia experimentov a zhodnotenie výsledkov.
Vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou záverečnej práce.
Celkový počet hodnotených študentov:
987

A 73.6 %

B 17.8 %

C 6.2 %

D 1.2 %

E 1.0 %

FX 0.2 %

Vyučujúci:
M. Bakošová (2018/2019 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS