Kód predmetu:
N422U1_4B
Názov predmetu:
Úvod do technológie XML
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Vyučujúci:
Ľ. Čirka (2019/2020 – Zimný semester)
M. Kvasnica, P. Valiauga (2018/2019 – Zimný semester)
J. Holaza, M. Kvasnica (2017/2018 – Zimný semester)
J. Holaza, M. Kvasnica (2016/2017 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s technológiou XML, ktorá slúži na opis štrukturovaných údajov v textovej podobe. Naučí sa overiť správnu štruktúru XML dokumentov pomocou validačného jazyka DTD, vyhľadávať v XML dokumentoch pomocou technológie XPATH a transformovať XML dokumenty pomocou jazyka XSLT.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do formátu XML (dotácia 3/3)
 
a. Príklady použitia XML v praxi
b. Správny zápis XML dokumentov
c. Stromová organizácia XML
d. Priemyselné štandardy odvodené od XML

2. Validácia XML dokumentov pomocou DTD (dotácia 3/3)
3. Vyhľadávací jazyk XPATH (dotácia 2/2)
 
a. Vyhľadávanie elementov XML dokumentoch pomocou XPATH
b. Vyhľadávanie v XML pomocou atribútov
c. Reťazcové a číselné funkcie jazyka XPATH

4. Prevod XML do iných formátov pomocou XSLT (dotácia 4/4)
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • TIDWELL, D. XSLT: Mastering XML Transformations. USA: O'Reilly Media, 2001. 480 s. ISBN 978-0-596000-53-0.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky a laboratórne cvičenia
Metódy a kritériá hodnotenia:
Obhajoba záverečného projektu
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS