Kód predmetu:
N424E4_4B
Názov predmetu:
Etika a etiketa manažéra
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o morálke ako aspekte každej ľudskej činnosti. Dokáže identifikovať úlohu morálky v ekonomickom živote spoločnosti a úlohu etiky v manažérskych aktivitách ako aj jej praktický dosah. Oboznámi sa s problematikou etiky a zisku, s podnikateľskou mravnou kultúrou, možnosťami integrácie etiky do podnikovej kultúry a s etickým rozvoj firmy. Ovláda pravidlá spoločenského správania v ekonomickom styku, princípy sebaprezentácie, prezentácie firmy i osobného imidžu manažéra.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Etika a riadenie.
Zásady personálnej, korporačnej a podnikateľskej etiky.
Etika v podniku.
Porušovanie etických noriem.
Význam a úloha etických kódexov.
Etika v ekonomických aktivitách.
Etika v marketingu (v prezentácii, predajnej a distribučnej činnosti).
Etiketa a všeobecné pravidlá spoločenského správania.
Etiketa osobného styku.
Etiketa pracovných činností.
Etiketa obchodných činností.
Medzinárodné konferencie a zasadania.
Špecifiká etikety podľa národnej mentality.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • GULLOVÁ, S. – MÜLLEROVÁ, F. – ŠRONĚK, I. Společenský styk, obchodní a diplomatický protokol. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005. 217 s. ISBN 80-245-0664-5.
  • HANULÁKOVÁ, E. Etika v marketingu. Bratislava : Eurounion, 1996. 123 s. ISBN 80-85568-56-X.
  • HANULÁKOVÁ, E. Podnikateľská etika.: Prístup-perspektíva-výzva. Bratislava : Eurounion, 1997. 114 s. ISBN 80-85568-79-9.
  • PUTNOVÁ, A. – SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě: Nástroje a metody. Etický a sociální audit. Praha : Grada Publishing, 2007. 166 s. ISBN 978-80-247-1621-3.
Odporúčaná:
  • ŠPIRKO, D. – ZATROCHOVÁ, M. – PLCHOVÁ, J. Princíp zodpovednosti v technologických a manažérskych aktivitách. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. 71 s. ISBN 978-80-227-4049-4.
  • ABRAMOV, I. – JOHNSON, K. Business ethics. A manual for managing a responsible business enterprise in emerging market economies. Washington: U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, 2004. 355 s. ISBN 0-16-051477-0.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Etika a etiketa manažéra sa realizuje formou 13 jednohodinových prednášok a 13 jednohodinových seminárov.
Metódy a kritériá hodnotenia:
písomný test a ústna skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS