Kód predmetu:
N423Z5_4B
Názov predmetu:
Základy biochemického inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška
Výsledky vzdelávania:
Poznať základné princípy kinetiky bioreakcií,kinetiky prestupu látky a tepla v bioreaktoroch. Výpočty základných typov bioreaktorov-vsádzkového, chemostatu,poloprietokového a bioreaktora s piestovým tokom.Sterilizácia bioreaktoro
Stručná osnova predmetu:
Základy enzýmovej kinetiky, kinetika rastu biomasy,prenosové javy v bioreaktoroch ,popis základných typov bioreaktorov.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MUNTEAN, O. Biochemical Technology. Bucurest: Printech, 2003. 252 s. ISBN 973-652-899-5.
  • BÁLEŠ, V. – MÉSZÁROS, A. – POLAKOVIČ, M. – ŠTEFUCA, V. – MUNTEAN, O. Biochemické technológie: Biochemical Technologies. Bratislava : AB-ART, 2003. 128 s. ISBN 80-89006-75-2.
  • BÁLEŠ, V. – KOSSACZKÝ, E. Bioinžinierstvo kvasných procesov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986. 176 s.
  • BÁLEŠ, V. Modelovanie bioreaktorov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
157

A 35.7 %

B 23.6 %

C 21.7 %

D 14.6 %

E 3.8 %

FX 0.6 %

Garant predmetu:
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS