Kód predmetu:
412C0_4B
Názov predmetu:
Chemická a potravinárska technológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečný písomný test. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať minimálne 92%, za hodnotenie B minimálne 83%, na hodnotenie C 74%, na hodnotenie D 65% a E minimálne 56%.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť informácie o chemickom a potravinárskom priemysle a o väzbách medzi jednotlivými technológiami
Stručná osnova predmetu:
Základné technologické procesy a zariadenia, suroviny chemického priemyslu a ich úprava, úprava vody, anorganický priemysel, anorganické materiály,technológia ropy a palív, petrochemický priemysel,makromolekulové látky, spracovanie poľnohospodárskych produktov, trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • FELLNER, P. – GABČOVÁ, J. – DANIELIK, V. – HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.
  • DRDÁK, M. Základy potravinárskych technológii: Spracovanie rastlinných a živočíšnych surovín. Cereálne a fermentačné technológie. Uchovávanie,hygiena a ekológia potravín. Bratislava : Malé centrum, 1996. 511 s. ISBN 80-967064-1-1.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
25

A 44 %

B 12 %

C 16 %

D 8 %

E 20 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie anorganickej technológie

AIS: 2022/2023   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS