Kód predmetu:
N424Z26_4B
Názov predmetu:
Základy podnikania II
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Garant predmetu:
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú praktické skúsenosti s podnikaním prostredníctvom zapojenia sa do vysokoškolského vzdelávacieho programu Povolanie podnikateľ (v spolupráci s Junior Achievement SR n.o.). Študenti zapojení do programu simulujú činnosť akciovej spoločnosti, pracujú v simulovaných legislatívnych , ale reálnych ekonomických podmienkach. Ich úlohou je vlastnou podnikateľskou činnosťou zhodnotiť vložené finančné prostriedky akcionárov a v praxi si vyskúšať všetky aspekty podnikateľskej činnosti. Súčasťou projektu je možnosť konzultácie s manažérmi z praxe.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
založenie združenia študentov programu Povolanie podnikateľ
voľba pracovných pozícií, príprava ustanovujúceho VZ študentskej a.s.
úprava podnikateľského zámeru (pripraveného v predmete ZP I.)
upisovanie akcií
založenie študentskej spoločnosti
príprava a zabezpečenie reálnej podnikateľskej činnosti – výroba a predaj produktov spoločnosti
vedenie účtovnej evidencie, riadenie zamestnancov,
riešenie aktuálnych problémov spojených s činnosťou študentskej a.s.
ukončenie činnosti, likvidačné valné zhromaždenie
vyhodnotenie podnikateľskej činnosti
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • PLCHOVÁ, J. Základy podnikania. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2013. 100 s. ISBN 978-80-227-4112-5.
  • SAHLMAN, W. How to Write a Great Business Plan. Columbus, USA: McGraw Hill Education, 2008.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Základy podnikania II. sa realizuje formou 13 dvojhodinových prednášok a 13 trojhodinových seminárov
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS