Kód predmetu:
N424Z26_4B
Názov predmetu:
Základy podnikania II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra tímy študentov realizujú vlastné podnikateľské zámery podľa podnikateľských plánov. Pravidelne prezentujú čiastkové výsledky svojej práce. Za prácu počas semestra môžu získať maximálne 30 bodov. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať v priebehu semestra aspoň 16 bodov. Na konci semestra študenti prezentujú svoj kompletný podnikateľský projekt. Obhajoba projektu na konci semestra je hodnotená 20 bodmi. Na úspešné zloženie skúšky je potrebné získať minimálne 10 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje čiastkové prezentácie počas semestra aj záverečnú obhajobu projektu. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 36- 40 bodov, D 31-35 bodov, E 26-30 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú praktické skúsenosti s podnikaním prostredníctvom zapojenia sa do vysokoškolského vzdelávacieho programu Povolanie podnikateľ (v spolupráci s Junior Achievement SR n.o.). Študenti zapojení do programu simulujú činnosť akciovej spoločnosti, pracujú v simulovaných legislatívnych , ale reálnych ekonomických podmienkach. Ich úlohou je vlastnou podnikateľskou činnosťou zhodnotiť vložené finančné prostriedky akcionárov a v praxi si vyskúšať všetky aspekty podnikateľskej činnosti. Súčasťou projektu je možnosť konzultácie s manažérmi z praxe.
Stručná osnova predmetu:
založenie združenia študentov programu Povolanie podnikateľ
voľba pracovných pozícií, príprava ustanovujúceho VZ študentskej a.s.
úprava podnikateľského zámeru (pripraveného v predmete ZP I.)
upisovanie akcií
založenie študentskej spoločnosti
príprava a zabezpečenie reálnej podnikateľskej činnosti – výroba a predaj produktov spoločnosti
vedenie účtovnej evidencie, riadenie zamestnancov,
riešenie aktuálnych problémov spojených s činnosťou študentskej a.s.
ukončenie činnosti, likvidačné valné zhromaždenie
vyhodnotenie podnikateľskej činnosti
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • PLCHOVÁ, J. Základy podnikania. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2013. 100 s. ISBN 978-80-227-4112-5.
  • SAHLMAN, W. How to Write a Great Business Plan. Columbus, USA: McGraw Hill Education, 2008.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
28

A 96.4 %

B 0 %

C 3.6 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS