Kód predmetu:
N422S2_4B
Názov predmetu:
Semestrálny projekt II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Zadanie témy semestrálneho projektu z oblasti automatizácie a informatizácie v chémii a potravinárstve. Literárna rešerš a štúdium problematiky súvisiacej so zvoleným projektom. Konzultácie k téme projektu. Analýza problému, samostatné riešenie problému, písomná prezentácia výsledkov získaných pri riešení problému.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS