Kód predmetu:
N423L3_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenia z chemického a energetického inžinierstva
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
Meranie hustoty toku tepla, určenie tepelnej vodivosti a účinnosti izolácie
Meranie hodnôt koeficienta prestupu tepla prúdením vo výmenníku tepla, výpočet úhrnného koeficienta prechodu tepla
Meranie rýchlostných profilov prúdiaceho vzduchu
Kalibrácia prietokomerov pri meraní prietoku kvapalín
Meranie strát tlaku pri prúdení kvapalín v potrubí
Meranie charakteristiky odstredivého čerpadla a potrubia
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS