Kód predmetu:
N423L3_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenia z chemického a energetického inžinierstva
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (1 kredit)
Garant predmetu:
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Predmet Laboratórne cvičenie z chemického a energetického inžinierstva úzko naväzuje na poznatky získané v rámci prednášok a seminárov. Prácou v laboratóriu sa študenti oboznamujú s metódami získavania údajov pri prúdení kvapalín a plynov, meraní prietoku, strát tlaku a výkonu čerpadiel ako aj transportu tepla a vlastností tepelných izolácií a získajú potrebnú laboratórnu zručnosť.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Meranie hustoty toku tepla, určenie tepelnej vodivosti a účinnosti izolácie
Meranie hodnôt koeficienta prestupu tepla prúdením vo výmenníku tepla, výpočet úhrnného koeficienta prechodu tepla
Meranie rýchlostných profilov prúdiaceho vzduchu
Kalibrácia prietokomerov pri meraní prietoku kvapalín
Meranie strát tlaku pri prúdení kvapalín v potrubí
Meranie charakteristiky odstredivého čerpadla a potrubia
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • VAJDA, M. Laboratórne cvičenie z chemického inžinierstva. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 212 s. ISBN 80-227-1051-2.
  • GRANGER, R A. Experiments of heat transfer and thermodynamics. London: Cambridge University Press, , 1994. 186 s.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa realizuje formou laboratórnych cvičení, vypracovania a obhajoby protokolov, prezentácia výsledkov merania a ich spracovania
Metódy a kritériá hodnotenia:
Po splnení včetkých podmienok klasifikovaný zápočet
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS