Kód predmetu:
N423L3_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenia z chemického a energetického inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
1
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie 3 rôznych laboratórnych prác, vypracovanie a obhajoba protokolov z každej laboratórnej práce, prezentácia výsledkov z jednej práce formou verejnej prezentácie.
Výsledky vzdelávania:
Predmet Laboratórne cvičenie z chemického a energetického inžinierstva úzko naväzuje na poznatky získané v rámci prednášok a seminárov. Prácou v laboratóriu sa študenti oboznamujú s metódami získavania údajov pri prúdení kvapalín a plynov, meraní prietoku, strát tlaku a výkonu čerpadiel ako aj transportu tepla a vlastností tepelných izolácií a získajú potrebnú laboratórnu zručnosť.
Stručná osnova predmetu:
Meranie hustoty toku tepla, určenie tepelnej vodivosti a účinnosti izolácie
Meranie hodnôt koeficienta prestupu tepla prúdením vo výmenníku tepla, výpočet úhrnného koeficienta prechodu tepla
Meranie rýchlostných profilov prúdiaceho vzduchu
Kalibrácia prietokomerov pri meraní prietoku kvapalín
Meranie strát tlaku pri prúdení kvapalín v potrubí
Meranie charakteristiky odstredivého čerpadla a potrubia
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • VAJDA, M. Laboratórne cvičenie z chemického inžinierstva. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 212 s. ISBN 80-227-1051-2.
  • GRANGER, R A. Experiments of heat transfer and thermodynamics. London: Cambridge University Press, , 1994. 186 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia študijného programu chemické inžinierstvo
Celkový počet hodnotených študentov:
663

A 29.7 %

B 43.1 %

C 23.2 %

D 2.7 %

E 0.6 %

FX 0.7 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS