Kód predmetu:
N423C5_4B
Názov predmetu:
Chemické a energetické inžinierstvo
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Bilancie hmotnosti a energie (dotácia 6/20)
 
a. Materiálové bilancie
b. Entalpické bilancie spojené s ohrevom, chladením systémov, vrátane skupenskej premeny
c. Materiálové a entalpické bilancie reagujúcich systémov

2. Tok tekutín a zariadenia na mechanické operácie (dotácia 9/10)
 
a. Bilancia hmotnosti, hybnosti a energie toku tekutín v potrubných systémoch
b. Doprava tekutín a zariadenia na dopravu tekutín
c. Mechanické operácie a zariadenia pre technológie (miešanie, filtrácia, fluidizácia, usadzovanie)

3. Prestup tepla a teplovýmenné zariadenia (dotácia 9/15)
 
a. Mechanizmy prestupu a prechodu tepla, intenzifikácia prechodu tepla
b. Výmenníky tepla, typy, charakteristiky, výpočet teplovýmennej plochy
c. Izolácie, návrhové výpočty
d. Odparovanie kvapalín, typy odparovačov

4. Základy energetiky (dotácia P12/C15 (dotácia 12/15)
 
a. Princípy hospodárenia s energetickými médiami
b. Výroba a efektívne používanie vodnej pary, parné turbíny
c. Výroba stlačeného vzduchu a kompresory
d. Chladenie v chemických a potravinárskych technológiách

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS