Kód predmetu:
N423C5_4B
Názov predmetu:
Chemické a energetické inžinierstvo
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Garant predmetu:
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti a zručnosti v bilancovaní hmotnosti, energie a hybnosti prostredníctvom pochopenia a matematického opisu fyzikálneho mechanizmu transportu látky, hybnosti a tepla vo vybraných technologických procesoch a zariadeniach. Súčasne bude ovládať aj aj základy hospodárenia s energetickými médiami, integráciou materiálových a energetických prúdov.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Bilancie hmotnosti a energie (dotácia 6/20)
 
a. Materiálové bilancie
b. Entalpické bilancie spojené s ohrevom, chladením systémov, vrátane skupenskej premeny
c. Materiálové a entalpické bilancie reagujúcich systémov

2. Tok tekutín a zariadenia na mechanické operácie (dotácia 9/10)
 
a. Bilancia hmotnosti, hybnosti a energie toku tekutín v potrubných systémoch
b. Doprava tekutín a zariadenia na dopravu tekutín
c. Mechanické operácie a zariadenia pre technológie (miešanie, filtrácia, fluidizácia, usadzovanie)

3. Prestup tepla a teplovýmenné zariadenia (dotácia 9/15)
 
a. Mechanizmy prestupu a prechodu tepla, intenzifikácia prechodu tepla
b. Výmenníky tepla, typy, charakteristiky, výpočet teplovýmennej plochy
c. Izolácie, návrhové výpočty
d. Odparovanie kvapalín, typy odparovačov

4. Základy energetiky (dotácia P12/C15 (dotácia 12/15)
 
a. Princípy hospodárenia s energetickými médiami
b. Výroba a efektívne používanie vodnej pary, parné turbíny
c. Výroba stlačeného vzduchu a kompresory
d. Chladenie v chemických a potravinárskych technológiách

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • Chemické inžinierstvo: Príklady a úlohy. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 500 s. ISBN 80-227-0862-3.
  • BÁLEŠ, V. – LANGFELDER, I. – BAFRNEC, M. – LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo I. Bratislava : Malé centrum, 1999. 427 s. ISBN 80-967064-3-8.
  • Perry's Chemical Engineers' Handbook. New York : McGraw-Hill, 1997. ISBN 0 07 049841 5.
  • BAFRNCOVÁ, S. – ŠEFČÍKOVÁ, M. – VAJDA, M. Chemické inžinierstvo - Tabuľky a grafy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 115 s. ISBN 80-227-1304-X.
  • DOJČANSKÝ, J. – LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo II. Bratislava : Malé centrum, 2000. 383 s. ISBN 80-967064-8-9.
  • LODES, A. – ŠEFČÍKOVÁ, M. – LANGFELDER, I. Energetika. Úlohy z energetiky. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 115 s.
  • LANGFELDER, A K. Energetika chemického a potravinárskeho priemyslu. Bratislava: Alfa, 1992. 344 s. ISBN 80-05-00998-4.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Výučba predmetu je členená nasledovne: prednášky a výpočtové semináre sú navzájom kombinované. Priebežne sú písané kontrolné výpočtové testy.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Podmienkou na získanie zápočtu je okrem účasti na cvičeniach aj úspešné riešenie zadaných úloh. Predmet je ukončený skúškou, ktorá pozostáva z teoretickej a výpočtovej časti.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS