Kód predmetu:
N423C5_4B
Názov predmetu:
Chemické a energetické inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti budú písať štyri písomné previerky z príkladov. Z každej môže získať 25 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. V prípade, že študent nedosiahne požadovaný počet bodov, môže opakovať každú tému raz a keď dosiahne minimálny požadovaný počet bodov z dvoch tém môže sa zúčastniť skúšky. V takom prípade skúška pozostáva z príkladovej a teoretickej časti. V prípade, že dosiahol 56 a viac bodov z príkladov počas semestra, príkladová časť skúšky odpadá. Teoretická časť skúšky má písomnú formu a študent musí získať minimálne 56% správnych odpovedí.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti a zručnosti v bilancovaní hmotnosti, energie a hybnosti prostredníctvom pochopenia a matematického opisu fyzikálneho mechanizmu transportu látky, hybnosti a tepla vo vybraných technologických procesoch a zariadeniach. Súčasne bude ovládať aj aj základy hospodárenia s energetickými médiami, integráciou materiálových a energetických prúdov.
Stručná osnova predmetu:
1. Bilancie hmotnosti a energie (dotácia 6/20)
 
a. Materiálové bilancie
b. Entalpické bilancie spojené s ohrevom, chladením systémov, vrátane skupenskej premeny
c. Materiálové a entalpické bilancie reagujúcich systémov

2. Tok tekutín a zariadenia na mechanické operácie (dotácia 9/10)
 
a. Bilancia hmotnosti, hybnosti a energie toku tekutín v potrubných systémoch
b. Doprava tekutín a zariadenia na dopravu tekutín
c. Mechanické operácie a zariadenia pre technológie (miešanie, filtrácia, fluidizácia, usadzovanie)

3. Prestup tepla a teplovýmenné zariadenia (dotácia 9/15)
 
a. Mechanizmy prestupu a prechodu tepla, intenzifikácia prechodu tepla
b. Výmenníky tepla, typy, charakteristiky, výpočet teplovýmennej plochy
c. Izolácie, návrhové výpočty
d. Odparovanie kvapalín, typy odparovačov

4. Základy energetiky (dotácia P12/C15 (dotácia 12/15)
 
a. Princípy hospodárenia s energetickými médiami
b. Výroba a efektívne používanie vodnej pary, parné turbíny
c. Výroba stlačeného vzduchu a kompresory
d. Chladenie v chemických a potravinárskych technológiách

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • Chemické inžinierstvo: Príklady a úlohy. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 500 s. ISBN 80-227-0862-3.
  • BÁLEŠ, V. – LANGFELDER, I. – BAFRNEC, M. – LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo I. Bratislava : Malé centrum, 1999. 427 s. ISBN 80-967064-3-8.
  • Perry's Chemical Engineers' Handbook. New York : McGraw-Hill, 1997. ISBN 0 07 049841 5.
  • BAFRNCOVÁ, S. – ŠEFČÍKOVÁ, M. – VAJDA, M. Chemické inžinierstvo - Tabuľky a grafy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 115 s. ISBN 80-227-1304-X.
  • DOJČANSKÝ, J. – LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo II. Bratislava : Malé centrum, 2000. 383 s. ISBN 80-967064-8-9.
  • LODES, A. – ŠEFČÍKOVÁ, M. – LANGFELDER, I. Energetika. Úlohy z energetiky. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 115 s.
  • LANGFELDER, A K. Energetika chemického a potravinárskeho priemyslu. Bratislava: Alfa, 1992. 344 s. ISBN 80-05-00998-4.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 3. ročník bakalárskeho štúdia odborov: B-CHEMAT, B-AIM, B-BIOPOT a B-VYKOZ.
Celkový počet hodnotených študentov:
586

A 2.9 %

B 7.8 %

C 18.6 %

D 31.1 %

E 32.6 %

FX 7 %

Garant predmetu:
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS