Kód predmetu:
N418L10_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Základné spoločné zásady práce v analytickom laboratóriu. Práca s meradlami hmotnosti a 
objemu. Príprava roztokov.

2.Jednoduché optické metódy
● Molekulová absorpčná spektrálna analýza vo viditeľnej a ultrafialovej oblasti žiarenia
- Spektrofotometrické stanovenie kyseliny salicylovej v Acylpyríne
- Spektrofotometrické stanovenie železa v minerálnej vode.
- Spektrofotometrické stanovenie dusičnanov v UV oblasti spektra
- Spektrofotometrické stanovenie medi
● Atómová emisná spektrálna analýza
- Stanovenie sodíka vo vodách plameňovou fotometriou
● Nefelometria
- Nefelometrické stanovenie chloridov


3.Elektroanalytické metódy
● Voltampérometrické titrácie s polarizovanými elektródami – jodometria s inštrumentálnou
indikáciou priebehu titrácie
● Potenciometrická titrácia – stanovenie kys. fosforečnej titráciou s hydroxidom sodným do II.
titračného stupňa
● Kvantitatívna polarografická analýza – stanovenie Zn metódou kalibračnej krivky

4.Chromatografické metódy
● Kapilárna plynová chromatografia.
- identifikácia látok v neznámej vzorke metódou Kovátsovych indexov a precvičenie práce s 
vnútorným štandardom
● Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia na obrátených fázach
- stanovenie fenolových zlúčenín vo vzorkách vôd po predseparačnej úprave extrakciou na tuhej
fáze
- stanovenie kofeínu vo vzorkách potravín
● Elektroforéza, Chromatografia na tenkej vrstve
- optimalizácia separačných podmienok a identifikácia syntetických farbív v potravinách

5.Test
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS