Kód predmetu:
N418L10_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť - pokročilú prácu pomocou laboratórnej analytickej techniky, - základy správneho vykonávania analytických operácií, - správnu laboratórnu prax. Vedieť princípy vzniku analytického signálu meracích prístrojov a princípy optimalizácie jednotlivých spôsobov meraní. Ovládať inštrumentálne postupy získania analytickej informácie a postupy vyhodnotenia výsledkov meraní.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1.Základné spoločné zásady práce v analytickom laboratóriu. Práca s meradlami hmotnosti a 
objemu. Príprava roztokov.

2.Jednoduché optické metódy
● Molekulová absorpčná spektrálna analýza vo viditeľnej a ultrafialovej oblasti žiarenia
- Spektrofotometrické stanovenie kyseliny salicylovej v Acylpyríne
- Spektrofotometrické stanovenie železa v minerálnej vode.
- Spektrofotometrické stanovenie dusičnanov v UV oblasti spektra
- Spektrofotometrické stanovenie medi
● Atómová emisná spektrálna analýza
- Stanovenie sodíka vo vodách plameňovou fotometriou
● Nefelometria
- Nefelometrické stanovenie chloridov


3.Elektroanalytické metódy
● Voltampérometrické titrácie s polarizovanými elektródami – jodometria s inštrumentálnou
indikáciou priebehu titrácie
● Potenciometrická titrácia – stanovenie kys. fosforečnej titráciou s hydroxidom sodným do II.
titračného stupňa
● Kvantitatívna polarografická analýza – stanovenie Zn metódou kalibračnej krivky

4.Chromatografické metódy
● Kapilárna plynová chromatografia.
- identifikácia látok v neznámej vzorke metódou Kovátsovych indexov a precvičenie práce s 
vnútorným štandardom
● Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia na obrátených fázach
- stanovenie fenolových zlúčenín vo vzorkách vôd po predseparačnej úprave extrakciou na tuhej
fáze
- stanovenie kofeínu vo vzorkách potravín
● Elektroforéza, Chromatografia na tenkej vrstve
- optimalizácia separačných podmienok a identifikácia syntetických farbív v potravinách

5.Test
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • PURDEŠOVÁ, A. – TARAPČÍK, P. – SÁDECKÁ, J. – HROBOŇOVÁ, K. – ŠPÁNIK, I. – RIEVAJ, M. – ŠVORC, Ľ. – MANOVÁ, A. – ČACHO, F. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 242 s. ISBN 978-80-227-3555-1.
  • BUSTIN, D. – HLADKY, Z. – GARAJ, J. Analytická chémia. Alfa, Bratislava: SNTL, Praha, 1987. 744 s.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa realizuje formou cvičení.
Metódy a kritériá hodnotenia:
V priebehu semestra budú tri písomné previerky za celkových 30 bodov. Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov z celkového počtu 100 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 15 bodov.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS