Kód predmetu:
N424R0_4B
Názov predmetu:
Riadenie podnikov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné úspešné vykonanie skúšky. Skúška môže byť ústna, alebo formou písomného testu. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné, aby študent získal minimálne 56 zo 100 bodov /skúšobný poriadok STU/. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje skúšku.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné informácie o zakladaní, činnosti a riadení priemyselných podnikov v Slovenskej republike a v Európskej únii. Informácie o manažmente a ekonomike, o činnosti a riadení podnikov, základy trhovej ekonomiky, mikroekonómie a makroekonómie.
Stručná osnova predmetu:
Základné podmienky založenia priemyselných podnikov.
Personálny manažment, logistika, controlling, marketing, riadenie priemyselných podnikov.
Podporné programy pre sektor priemyselných podnikov.
Význam priemyselných podnikov pre národné hospodárstvo, pre zamestnanosť, podiel na HDP, flexibilnosť, operatívnosť priemyselných podnikov.Definíci a malých a stredných podnikov / MSP /.
Právne formy malých a stredných podnikov.
Mechanizmuspomocimalým a stredným podnikom.
Základy trhovej ekonomik.
Mikroekonómia.
Makroekonómia.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • GIPLIN, A. Dictionary of Economic Terms. Londýn: London Butterwort, 1996.
  • MAJERNÍK, M. – ZATROCHOVÁ, M. – MAJERNÍK, Š. et al. Finančné riadenie podniku. Bratislava: Statis Bratislava, 2011. 124 s. ISBN 978-80-85659-67-2.
  • MAJERNÍK, M. Základy všeobecnej ekonomickej teórie. Bratislava: STU, 2006. ISBN 80-227-2362-2.
  • SAMUELSON, P A. – NORDHAUS, W D. Economics. New York : McGraw-Hill, 1992. 784 s. ISBN 0-07-054879-X.
  • BREALEY, R A. – MYERS, S C. Teorie a praxe firemních financí. B.m. : Victoria Publishing, a.s, 1992. 971 s. ISBN 80-85605-24-4.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
70

A 78.6 %

B 2.9 %

C 11.4 %

D 5.7 %

E 1.4 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS