Kód predmetu:
N424Z25_4B
Názov predmetu:
Základy podnikania I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra tímy študentov spracúvajú vlastné podnikateľské zámery. Pravidelne prezentujú a vyhodnocujú čiastkové výsledky svojej práce. Na konci semestra obhajujú kompletný projekt. Za prácu počas semester môžu získať maximálne 30 bodov. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať v priebehu semestra aspoň 16 bodov. Písomná skúška na konci semestra je hodnotená 20 bodmi. Na úspešné písomnej skúšky je potrebné získať minimálne 10 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje prezentácie počas semestra aj písomnú skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 36- 40 bodov, D 31-35 bodov, E 26-30 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné teoretické vedomosti o podnikaní a rozhodujúcich aspektoch súvisiacich so začatím podnikateľskej činnosti. Študent dokáže spracovať podnikateľský plán s dôrazom na tvorbu marketingového a finančného plánu. Výsledkom práce študentov je vypracovanie a obhajoba vlastného podnikateľského zámeru. Na predmet priamo nadväzujú Základy podnikania II.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do podnikania, právne formy podnikania, legislatívny rámec podnikateľskej činnosti
Marketingový prístup k podnikateľskej činnosti, podnikateľské prostredie
Marketingový výskum, vyhodnotenie výsledkov. SWOT analýza.
Strategický marketing – segmentácia trhu, targeting, pozicioning.
Nástroje marketingového mixu
Marketingový plán
Podnikateľský plán, druhy, typy, štruktúra.
Finančný plán ako súčasť podnikateľského plánu
Účtovná evidencia podnikateľskej činnosti
Zdroje financovania podnikania
Ľudské zdroje – stimulácia a motivácia zamestnancov
Etika v podnikaní, spoločensky zodpovedné podnikanie
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • PLCHOVÁ, J. Základy podnikania. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2013. 100 s. ISBN 978-80-227-4112-5.
  • SAHLMAN, W. How to Write a Great Business Plan. Columbus, USA: McGraw Hill Education, 2008.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
37

A 94.6 %

B 0 %

C 2.7 %

D 2.7 %

E 0 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS