Kód predmetu:
N422P0_4B
Názov predmetu:
Programovanie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné testy na cvičeniach, zápočtová písomka, skúška
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti s prácou s jazykom Python, naučí sa používať cykly, podmienky, riadiace inštrukcie, získa poznatky o algoritmizácii a o práci s poliami, súbormi a funkciami.
Stručná osnova predmetu:
1. Charakteristika jazyka Python, spôsob spracovania programu a základné pojmy jazyka Python (dotácia 6/6)
 
a. Syntax a sémantika jazyka Python
b. Zdrojový kód, hlavičkový súbor, štábna kultúra programu
c. Dátové typy, konštanty a premenné, operátory, vstup a výstup programu

2. Riadiace štruktúry jazyka Python a práca s podmienkami a cyklami (dotácia 6/6)
 
a. Vetvenie programu a podmienky
b. Cykly a práca s nimi
c. Použitie a význam iných riadiacich štruktúr

3. Základy práce s poľom, so súborom a s funkciami (dotácia 6/6)
 
a. Statické jedno a viacrozmerné polia, ich definovanie a možnosti inicializácie
b. Formátovaný vstup a výstup pri práci so súborom
c. Definícia a deklarácia funkcií, rekurzívne funkcie

4. Algoritmy pre prácu vo viacrozmerných poliach (dotácia 6/6)
 
a. Operácie s maticami
b. Násobenie matíc
c. Transponovanie matíc

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
104

A 43.3 %

B 12.5 %

C 8.7 %

D 10.6 %

E 24.9 %

FX 0 %

Vyučujúci:
P. Valábek (2023/2024 – Zimný semester)
M. Wadinger (2022/2023 – Zimný semester)
K. Kiš (2021/2022 – Zimný semester)
K. Fedorová, M. Kvasnica (2020/2021 – Zimný semester)
K. Kiš, M. Kvasnica (2019/2020 – Zimný semester)
P. Bakaráč, M. Kvasnica (2018/2019 – Zimný semester)
P. Bakaráč, M. Kvasnica (2017/2018 – Zimný semester)
J. Holaza, M. Kvasnica (2016/2017 – Zimný semester)
J. Drgoňa, M. Kvasnica (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS