Kód predmetu:
N422S1_4B
Názov predmetu:
Semestrálny projekt I
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Garant predmetu:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Vyučujúci:
J. Holaza, M. Klaučo, M. Kvasnica, J. Oravec (2023/2024 – Zimný semester)
M. Furka, M. Klaučo, M. Kvasnica, J. Oravec (2022/2023 – Zimný semester)
Ľ. Horanská, M. Langerová (2020/2021 – Zimný semester)
Ľ. Horanská (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia projektov a výskumných úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi v príslušnej oblasti, preukázať schopnosť samostatne, tvorivo a kriticky analyzovať možné riešenia.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Zadanie témy semestrálneho projektu z oblasti automatizácie a informatizácie v chémii a potravinárstve. Literárna rešerš a štúdium problematiky súvisiacej so zvoleným projektom. Konzultácie k téme projektu. Analýza problému, samostatné riešenie problému, písomná prezentácia výsledkov získaných pri riešení problému.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Individuálne zadanie témy semestrálneho projektu z oblasti automatizácie a informatizácie v chémii a potravinárstve. laboratórne/konštrukčné cvičenie,3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Metódy a kritériá hodnotenia:
Vypracovanie projektu podľa zadania. Prezentácia projektu v stanovenom termíne na spoločnej prezentácii projektov v rámci oddelenia.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS