Kód predmetu:
N422S1_4B
Názov predmetu:
Semestrálny projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná kontrola plnenia úloh v rámci zadanej témy.
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia projektov a výskumných úloh. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi v príslušnej oblasti, preukázať schopnosť samostatne, tvorivo a kriticky analyzovať možné riešenia.
Stručná osnova predmetu:
Zadanie témy semestrálneho projektu z oblasti automatizácie a informatizácie v chémii a potravinárstve. Literárna rešerš a štúdium problematiky súvisiacej so zvoleným projektom. Konzultácie k téme projektu. Analýza problému, samostatné riešenie problému, písomná prezentácia výsledkov získaných pri riešení problému.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
121

A 66.1 %

B 24 %

C 7.4 %

D 1.7 %

E 0.8 %

FX 0 %

Vyučujúci:
J. Holaza, M. Klaučo, M. Kvasnica, J. Oravec (2023/2024 – Zimný semester)
M. Furka, M. Klaučo, M. Kvasnica, J. Oravec (2022/2023 – Zimný semester)
Ľ. Horanská, M. Langerová (2020/2021 – Zimný semester)
Ľ. Horanská (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS