Kód predmetu:
N423U0_4B
Názov predmetu:
Úvod do bioprocesov
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1. Mikrobiológia
stavba bunky, eukaryoty, prokaryoty
jednotlivé druhy mikroorganizmov – baktérie, kvasinky, vláknité huby, riasy, živočíšne a rastlinné bunky
aeróby a anaeróby
výživa buniek, zloženie kultivačných médií, životný cyklus

2. Biochémia
základné biochemické zlúčeniny – lipidy, sacharidy, DNA a RNA, aminokyseliny a bielkoviny. Štruktúra, funkcia v živých organizmoch

3. Základné biotechnologické výroby
Stručný prehľad biotechnologických výrob. Aminokyseliny. Enzýmy. Antibiotiká.
Etanol. Organické kyseliny. Polysacharidy. Vitamíny. Špeciálne chemikálie.

4. Metabolická stechiometria a energetika
Princípy produkcie a spotreby energie v bunke (ADP a ATP), spôsob katabolizmu uhlíka, dýchací reťazec, biosyntézu malých molekúl a makromolekúl, transport látky cez bunkové membrány a základné regulačné mechanizmy. Aplikácia týchto poznatkov na proces produkcie konečných produktov
Stechiometria rastu biomasy a tvorby produktov, výťažkové koeficienty
Termodynamika bunkových kultivácií

5. Laboratórne cvičenia
Stanovenie enzýmovej aktivity metódou začiatočnej rýchlosti
Stanovenie kinetických parametrov Michaelis-Mentenovej rovnice metódou priebehovej krivky
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS