Kód predmetu:
N423U0_4B
Názov predmetu:
Úvod do bioprocesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy z príkladov spolu za 50 bodov. Na ich úspešné absolvovanie je potrebných 27,5 bodov. Písomná skúška z teórie je hodnotená 50 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 27,5 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 91 - 100 bodov, B 82 - 90 bodov, C 73 - 81 bodov, D 64 - 72 bodov, E 55 - 63 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o vzťahu štruktúry a vlastností bunky vo vzťahu k ich správaniu v prostredí biotechnologických procesov a o základných stechiometrických výpočtoch a stanovení kinetických parametrov.
Stručná osnova predmetu:
1. Mikrobiológia
stavba bunky, eukaryoty, prokaryoty
jednotlivé druhy mikroorganizmov – baktérie, kvasinky, vláknité huby, riasy, živočíšne a rastlinné bunky
aeróby a anaeróby
výživa buniek, zloženie kultivačných médií, životný cyklus

2. Biochémia
základné biochemické zlúčeniny – lipidy, sacharidy, DNA a RNA, aminokyseliny a bielkoviny. Štruktúra, funkcia v živých organizmoch

3. Základné biotechnologické výroby
Stručný prehľad biotechnologických výrob. Aminokyseliny. Enzýmy. Antibiotiká.
Etanol. Organické kyseliny. Polysacharidy. Vitamíny. Špeciálne chemikálie.

4. Metabolická stechiometria a energetika
Princípy produkcie a spotreby energie v bunke (ADP a ATP), spôsob katabolizmu uhlíka, dýchací reťazec, biosyntézu malých molekúl a makromolekúl, transport látky cez bunkové membrány a základné regulačné mechanizmy. Aplikácia týchto poznatkov na proces produkcie konečných produktov
Stechiometria rastu biomasy a tvorby produktov, výťažkové koeficienty
Termodynamika bunkových kultivácií

5. Laboratórne cvičenia
Stanovenie enzýmovej aktivity metódou začiatočnej rýchlosti
Stanovenie kinetických parametrov Michaelis-Mentenovej rovnice metódou priebehovej krivky
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ŠKÁRKA, B. Biochémia. Bratislava: Alfa, 1999.
  • HUDECOVÁ, D. – MAJTÁN, V. Mikrobiológia I. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2002. 189 s. ISBN 80-227-1663-4.
  • BÁLEŠ, V. – MÉSZÁROS, A. – POLAKOVIČ, M. – ŠTEFUCA, V. – MUNTEAN, O. Biochemické technológie: Biochemical Technologies. Bratislava : AB-ART, 2003. 128 s. ISBN 80-89006-75-2.
  • DORAN, P M. Bioprocess Engineering Principles. London : Academic Press, 1995. 439 s. ISBN 0-12-220856-0.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet je povinný pre študentov študijného programu Chemické inžinierstvo
Celkový počet hodnotených študentov:
276

A 5.4 %

B 13.8 %

C 22.8 %

D 33.7 %

E 18.5 %

FX 5.8 %

Garant predmetu:
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS