Kód predmetu:
N422R1_4B
Názov predmetu:
Riadenie procesov
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Vyučujúci:
K. Fedorová, J. Oravec (2023/2024 – Zimný semester)
K. Fedorová, J. Oravec (2022/2023 – Zimný semester)
J. Oravec (2021/2022 – Zimný semester)
J. Oravec (2020/2021 – Zimný semester)
J. Oravec (2019/2020 – Zimný semester)
M. Bakošová (2018/2019 – Zimný semester)
M. Bakošová, M. Klaučo (2017/2018 – Zimný semester)
M. Bakošová (2016/2017 – Zimný semester)
M. Bakošová (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov modelovania a riadenia procesov chemickej a potravinárskej technológie. Vie tvoriť jednoduché statické a dynamické modely zásobníkov kvapalín, výmenníkov tepla a chemických reaktorov. Vie vytvoriť vstupno-výstupné modely procesov v tvare prenosových funkcií a spoznávať dynamické vlastnosti riadených procesov pomocou prenosových funkcií. Ovláda postup získania modelu riadeného procesu v tvare prenosu experimentálno-štatistickou metódou. Pozná princípy činnosti dvojpolohových regulátorov a PID regulátorov. Vie navrhnúť štruktúru a ladiť parametre PID regulátorov. Má vedomosti o základných princípoch merania technologických veličín. Pozná základné princípy riadenia technologických procesov. Rozumie technologickým schémam s obvodmi merania a regulácie.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Laplaceova transformácia
Prenos a určenie prenosov zložitých systémov
Prechodová charakteristika
Impulzová charakteristika
Póly a nuly
Modelovanie zásobnikov
Modelovanie výmenníkov
Modelovanie chemického reaktora
Dvojpolohový regulator
PID regulator
Uzavretý regulačný obvod
Stabilita
Úloha sledovania a úloha regulácie
Kvalita riadenia
Analytické metódy syntézy regulátorov
Experimentálne metódy syntézy regulátorov
Meranie procesných veličín
Označovanie obvodov merania a regulácie
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Riadenie procesov sa realizuje formou 13 dvojhodinových prednášok.
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS