Kód predmetu:
N422R1_4B
Názov predmetu:
Riadenie procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy spolu za 35 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 20 bodov. Ústna skúška je hodnotená 15 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 8 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledove: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov modelovania a riadenia procesov chemickej a potravinárskej technológie. Vie tvoriť jednoduché statické a dynamické modely zásobníkov kvapalín, výmenníkov tepla a chemických reaktorov. Vie vytvoriť vstupno-výstupné modely procesov v tvare prenosových funkcií a spoznávať dynamické vlastnosti riadených procesov pomocou prenosových funkcií. Ovláda postup získania modelu riadeného procesu v tvare prenosu experimentálno-štatistickou metódou. Pozná princípy činnosti dvojpolohových regulátorov a PID regulátorov. Vie navrhnúť štruktúru a ladiť parametre PID regulátorov. Má vedomosti o základných princípoch merania technologických veličín. Pozná základné princípy riadenia technologických procesov. Rozumie technologickým schémam s obvodmi merania a regulácie.
Stručná osnova predmetu:
Laplaceova transformácia
Prenos a určenie prenosov zložitých systémov
Prechodová charakteristika
Impulzová charakteristika
Póly a nuly
Modelovanie zásobnikov
Modelovanie výmenníkov
Modelovanie chemického reaktora
Dvojpolohový regulator
PID regulator
Uzavretý regulačný obvod
Stabilita
Úloha sledovania a úloha regulácie
Kvalita riadenia
Analytické metódy syntézy regulátorov
Experimentálne metódy syntézy regulátorov
Meranie procesných veličín
Označovanie obvodov merania a regulácie
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia študijného programu automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve a pre 3. rok štúdia v ostatných bakalárskych študijných programoch.
Celkový počet hodnotených študentov:
722

A 26.7 %

B 19.4 %

C 21.1 %

D 12.9 %

E 18 %

FX 1.9 %

Vyučujúci:
K. Fedorová, J. Oravec (2023/2024 – Zimný semester)
K. Fedorová, J. Oravec (2022/2023 – Zimný semester)
J. Oravec (2021/2022 – Zimný semester)
J. Oravec (2020/2021 – Zimný semester)
J. Oravec (2019/2020 – Zimný semester)
M. Bakošová (2018/2019 – Zimný semester)
M. Bakošová, M. Klaučo (2017/2018 – Zimný semester)
M. Bakošová (2016/2017 – Zimný semester)
M. Bakošová (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS