Kód predmetu:
N426U0_4B
Názov predmetu:
Úvod do biochémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania je úspešne vykonaná písomná a ústna skúška. Predmet nie je hodnotený v priebehu semestra.
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná zloženie živých organizmov, ovláda funkcie a vlastnosti enzýmov, rozumie základom energetického metabolizmu.
Stručná osnova predmetu:
Chemické zloženie živých organizmov. Ióny, stopové prvky, výskyt a funkcia, úloha vody. Tlmivé roztoky. Energetika živých organizmov. Rovnovážne a nerovnovážne procesy. Chemické rovnováhy. Spriahnutie endergonických a exergonických dejov. Makroergická väzba. DNA, jej štruktúra a vlastnosti. Denaturovanie DNA. Replikácia. Druhy, štruktúra a funkcia RNA. Transkripcia. Genetický kód. Enzýmová aktivita RNA. Aminokyseliny, štruktúra, vlastnosti, chemické reakcie. Peptidová väzba. Bielkoviny a polypeptidy, ich vlastnosti a štruktúra. Metódy štúdia štruktúry bielkovín. Proteosyntéza. Monosacharidy. Chiralita a stereochémia. Biologicky významné monosacharidy, ich deriváty, oligosacharidy a polysacharidy. Glykozidová väzba. Mastné kyseliny, triacylglyceroly, vosky, komplexné lipidy, cholesterol. Enzýmy. Enzýmové reakcie, kinetika, inhibícia. Metabolizmus bunky a jeho regulácia. Jacobov Monodov model operónu. Regulácia zmenou enzýmovej aktivity. Anaeróbna glykolýza. Glukoneogenéza. Aeróbna glykolýza. Cyklus kyseliny citrónovej. Anaplerotické reakcie. Glyoxylátový cyklus. Pentózový cyklus. Oxidačná fosforylácia. Dýchacia reťaz. Spriahnutie oxidácie substrátu a tvorby ATP. Protonmotívna sila. Transport substrátov a produktov cez cytoplazmovú membránu. Utilizácia mastných kyselín. Enzymologické, energetické a transportné aspekty. Fotosyntetická fosforylácia a fixácia uhlíka. Reakcie fotosyntézy nezávislé na svetle. Fixácia CO2 v rastlinách C3 a C4 typu. Fotorespirácia. Calvinov cyklus.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • FERENČÍK, M. – ŠKÁRKA, B. – NOVÁK, M. – TURECKÝ, L. Biochémia. Bratislava : SAP-Slovak Academic Press, 2000. 924 s. ISBN 80-88908-58-2.
  • KOLLÁROVÁ, M. Základy biochémie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1999. 94 s. ISBN 80-223-1420-X.
  • STRYER, L. Biochemistry. New York : W.H.Freeman, 1988. 1089 s. ISBN 0-7167-1920-7.
  • VOET, D. – VOET, J G. Biochemistry + CD-ROM. Danvers : John Wiley & Sons, 2004. 1591 s. ISBN 0-471-39223-5.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
242

A 4.5 %

B 10.3 %

C 20.2 %

D 28.9 %

E 33.5 %

FX 2.6 %

Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie biochémie a mikrobiológie

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS