Kód predmetu:
N414O6_4B
Názov predmetu:
Organická chémia II
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základnú poznatkovú bázu o štruktúre, fyzikálno-chemických vlastnostiach, syntetickej príprave a typickej reaktivite amínov, aldehydov a ketónov, karboxylových kyselín a ich derivátov, aminokyselín a peptidov, sacharidov, heterocyklických zlúčenín, nukleozidov a nukleových kyselín.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:

1. Dusíkové zlúčeniny: nitrozlúčeniny a amíny
2. Oxozlúčeniny: aldehydy, ketóny a príbuzné zlúčeniny (sacharidy)
3. Karboxylové kyseliny, substituované kyseliny (aminokyseliny a peptidy) a deriváty kyselín
4. Heterocyklické zlúčeniny, nukleozidy a nukleové kyseliny

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • CLAYDEN, J. – GREEVES, N. – WARREN, S. – WOTHERS, P. Organic Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 2001. 1512 s. ISBN 0-19-850346-6.
  • KOVÁČ, Š. – KOVÁČ, J. – FIŠERA, L. Organická chémia. Bratislava : vydavateľstvo Alfa, 1992.
  • KOVÁČ, J. – KRUTOŠÍKOVÁ, A. – KADA, R. Chémia hetorocyklických zlúčenín. Bratislava : Veda, 1982. 515 s.
  • KOVÁČ, J. – KOVÁČ, Š. – FIŠERA, Ľ. Organická chémia I.diel. Bratislava : STU v Bratislave, 1990. 273 s. ISBN 80-227-0247-1.
  • KOVÁČ, J. – KOVÁČ, Š. – FIŠERA, Ľ. Organická chémia II.diel. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 276 s.
  • KOVÁČ, J. – KOVÁČ, Š. – FIŠERA, Ľ. Organická chémia II.diel. Bratislava : STU v Bratislave, 1990. 276 s. ISBN 80-227-0247-1.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa skladá z tématických prednášok v objeme 2 h do týždňa, ktoré na seba voľne nadväzujú. Každá prednáška je štruktúrovaná nasledovne: úvod, chemicko-biologický kontext, štruktúra a nomenklatúra, syntetické metódy prípravy, reaktivita a typické transformácie, aplikačné využitie. Súčasťou výuky sú semináre v objeme 2 h do týždňa, ktorých cieľom je praktické cvičenie odprednášaného učiva.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Písomný skúškový test v bodovej hodnote 50, pričom na jej úspešné absolvovanie je nutné získať aspoň 56% bodov, t.j. 28/50. Finálna známka zo skúšky je udelená s ohľadom na percentuálny počet získaných bodov: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS