Kód predmetu:
N414O6_4B
Názov predmetu:
Organická chémia II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Riadenie procesov – (denná prezenčná), 4. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa na každom seminári môžu písať 5-bodové testy, spolu ich bude 10. Na zápočet je nutné získať aspoň 56% bodov, t.j. 28/50. V prípade, že je súčet semestrálnych testov menší ako 26 bodov, študent/ka si môže napísať opravný test za 50 bodov, pričom na zápočet je nutné z neho získať aspoň 56% bodov, t.j. 28/50.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základnú poznatkovú bázu o štruktúre, fyzikálno-chemických vlastnostiach, syntetickej príprave a typickej reaktivite amínov, aldehydov a ketónov, karboxylových kyselín a ich derivátov, aminokyselín a peptidov, sacharidov, heterocyklických zlúčenín, nukleozidov a nukleových kyselín.
Stručná osnova predmetu:

1. Dusíkové zlúčeniny: nitrozlúčeniny a amíny
2. Oxozlúčeniny: aldehydy, ketóny a príbuzné zlúčeniny (sacharidy)
3. Karboxylové kyseliny, substituované kyseliny (aminokyseliny a peptidy) a deriváty kyselín
4. Heterocyklické zlúčeniny, nukleozidy a nukleové kyseliny

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • CLAYDEN, J. – GREEVES, N. – WARREN, S. – WOTHERS, P. Organic Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 2001. 1512 s. ISBN 0-19-850346-6.
  • KOVÁČ, Š. – KOVÁČ, J. – FIŠERA, L. Organická chémia. Bratislava : vydavateľstvo Alfa, 1992.
  • KOVÁČ, J. – KRUTOŠÍKOVÁ, A. – KADA, R. Chémia hetorocyklických zlúčenín. Bratislava : Veda, 1982. 515 s.
  • KOVÁČ, J. – KOVÁČ, Š. – FIŠERA, Ľ. Organická chémia I.diel. Bratislava : STU v Bratislave, 1990. 273 s. ISBN 80-227-0247-1.
  • KOVÁČ, J. – KOVÁČ, Š. – FIŠERA, Ľ. Organická chémia II.diel. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 276 s.
  • KOVÁČ, J. – KOVÁČ, Š. – FIŠERA, Ľ. Organická chémia II.diel. Bratislava : STU v Bratislave, 1990. 276 s. ISBN 80-227-0247-1.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
638

A 10.0 %

B 15.4 %

C 16.9 %

D 22.1 %

E 27.7 %

FX 7.9 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie organickej chémie

AIS: 2023/2024   2021/2022   2020/2021   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS