Kód predmetu:
421L3_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I (N421L10_4B) alebo úspešne absolvované Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie I (N421L8_4B) alebo úspešne absolvované Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie I (421L2_4B)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje predpísaný počet prác. Jeho vedomosti sa priebežne preverujú testami, ústnym skúšaním k téme laboratórneho cvičenia. Vypracuje a odovzdá protokoly z laboratórnych cvičení. Študent absolvuje predmet, ak odovzdá všetky protokoly a jeho úspešnosť na laboratórnych cvičeniach bude aspoň 56%.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa praktické skúsenosti z oblasti základných elektrochemických meraní, experimentov z oblasti chemickej kinetiky a koloidnej chémie. Študent ovláda prácu s konduktometrom, rôzne typy titrácií, základy práce s laboratórnymi galvanickými článkami a meranie elektromotorického napätia, meranie absorbancie farebných roztokov kolorimetrom. Pri práci v laboratóriu aplikuje poznatky získané v rámci prednášok a seminárov z fyzikálnej chémie. Vie spracovať a vyhodnotiť získané experimentálne dáta pomocou počítačovej techniky. Vie aplikovať základné štatistické metódy na spracovanie dát.
Stručná osnova predmetu:

Vodivostné merania. Elektródový potenciál a elektromotorické napätie galvanických článkov. Polarizácia elektród. Kinetika jednoduchých reakcií: hydrolýza octanu etylového, zánik farebnej formy fenolftaleínu v alkalickom prostredí. Stanovenie aktivačnej energie jodácie acetónu. Adsorpcia na pohyblivom fázovom rozhraní. Stanovenie molárneho absorpčného koeficienta.

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • KLEIN, E. Fyzikálna chémia, Praktikum. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 191 s. ISBN 978-80-227-3187-4.
  • ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
  • ATKINS, P W. Student's Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1998. 429 s. ISBN 0-19-850319-9.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie II tvoria neoddeliteľný celok s predmetom Fyzikálna chémia I. resp. Biofyzikálna chémia.
Celkový počet hodnotených študentov:
1934

A 68.3 %

B 26.0 %

C 4.4 %

D 0.5 %

E 0.1 %

FX 0.7 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie fyzikálnej chémie

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS